Vytvoření etalonu pro kalibraci přenosného měřicího ramene

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Záverečná práca sa zaoberá stanovením neistoty prenosného dotykového meracieho prístroja Hexagon Absolute Arm Compact, ktorý sa nachádza na Fakulte strojního inženyrství v Brne. V rešeršnej časti je popísaný prehľad prenosných súradnicových meracích strojov a súčasný stav prenosných súradnicových meracích strojov. Práca tiež obsahuje popis základných metrologických pojmov a metodik stanovenia neistoty meracieho stroja. Ďalšie časti práce sa zaoberajú popisom meracieho ramena Hexagon Absolute Arm Compact a vytvorenia etalónu, ktorý bol použitý pri stanovení rozšírenej neistoty merania. V závere práce sa nachádza zhrnutie dosiahnutých výsledkov a odporúčania pre prax.
This final thesis is dealing with stating uncertainty of optical measuring device Hexagon Absolute Arm Compact, which is located at Faculty of mechanical engineering in Brno. Overview of poratble coordinate measuring machines and analyzed present status of portable coordinate measuring machines is in summation. This part also includes basic metrology concepts and methodology of determination of uncertainty of measuring instrument. Content of following parts of thesis is detailed description of Hexagon Absolute Arm Compact machine and creation of etalon, which was used to determine the uncertainity of measurment. Last part of this thesis includes summary of achieved results and recommendations for practice.
Description
Citation
MURÍN, M. Vytvoření etalonu pro kalibraci přenosného měřicího ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-10-14
Defence
Student seznámil zkušební komisi s cíli své práce a současným stavem poznání v oblasti kalibrací včetně schématu metrologických návazností. Dále představil postup práce kalibrace měřicího ramene. Závěrem práce byl vytvořen kalibrační list pro zadaný etalon. Student v prezentaci shrnul podstatné měřené veličiny a příspěvky jednotlivých složek při měření dotykovým ramenem. Na otázku oponenta: „Definujte a objasněte přesnost měření dle chybového a nejistotového přístupu.“ student odpověděl, že nejistotový přístup umožňuje numericky vyjádřit konkrétní hodnotu a nejistotový přistup nikoliv. Zkušební komise nesouhlasí. Zkušební komise postrádá explicitní rozdělení mezi kalibrací měřicího ramene a etalonu samotného. Taktéž zkušební komise vytýká studentovi, že není připraven na výtky uvedené v hodnocení studenta a oponenta. Student si absenci opravy chyb obhajuje nedostatkem času věnovaného přípravě obhajoby. Postup kalibrace etalonu? Student odpovídá, že hlavní požadavek je zajištění metrologické návaznosti. Na doplňkovou otázku, jak probíhala konkrétní kalibrace na ČMI student detailně popsal pracovní postup kalibrace. Jaká je nejistota měření pro vnější průměr, vnitřní průměr a dílčí průměry otvorů prezentovaného etalonu? Student promítá kalibrační list uvedený v prezentaci a vysvětluje postup určení nejistoty na základě kalibračního listu. Zkušební komise se dále ptá na konkrétní naměřené hodnoty naměřené na ČMI. Student se odkazuje na údaje uvedené v závěrečné práci a dohledává konkrétní hodnoty. Vypočtěte konkrétní hodnotu nejistoty měření pro vnější průměr etalonu. Student uvádí na tabuli vzorec s konkrétními čísly. Co způsobuje výraznou odchylku u jednoho z deseti měření? Student odpověděl, že tato výrazná odchylka může být způsobena vlivem operátora případně změnou podmínek prostředí během měření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO