Ekonomické a sociální limity užití nepálené hlíny v architektuře. Role vzdělávání

Abstract
Nepálená hlína, stavební materiál známý po staletí a hojně využívaný v tradičním stavitelství, byl během společenského a hospodářského vývoje postupně nahrazován průmyslově vyráběnými materiály se stabilnějšími mechanickými vlastnostmi. Tradice jeho užití ve stavbách v mnoha zemích na dlouhou dobu prakticky vymizela. V posledních desetiletích se použití nepálené hlíny jako stavebního materiálu opět navrací do povědomí stavebníků a projektantů, zvláště díky rostoucímu zájmu společnosti o zdravé bydlení a kvalitu prostředí k životu. I přes své mnohé přednosti však nepálená hlína nadále nepatří mezi staviva běžně užívaná. Jaká je tedy pozice hliněného stavebního materiálu v současné výstavbě a má potenciál být v budoucnu více než materiálem alternativním, materiálem experimentu? Co limituje rozvoj uplatnění nepálené hlíny v konstrukcích? Práce zkoumá limity užití nepálené hlíny v architektuře v kontextu sociálním, ekonomickém a kulturním. Analyzuje různé přístupy a způsoby použití nepálené hlíny v architektuře, zjišťuje míru informovanosti veřejnosti a dostupnost odborného vzdělávání, zkoumá situaci na stavebním trhu i legislativní omezení při realizačním procesu. Na základně poznatků získaných průzkumem formuluje důležité podmínky a možné cesty dalšího rozvoje uplatnění nepálené hlíny ve výstavbě. Svým obsahem má práce přispět k aktuálnímu tématu rozvoje architektury využívající materiálů tradičních a materiálů z obnovitelných zdrojů.
Earth as a building material was known for centuries and widely used in traditional construction. But during the social and economic development, it was gradually replaced by industrially produced materials with more stable mechanical properties. In many countries, the tradition of using earth in buildings had practically disappeared for a long time. In recent decades, the awareness of earth as a building material has increased, especially due to the growing interest of society in healthy living and the quality of the living environment. Despite its many advantages, earth is still not a commonly used building material. What is the position of earth in current construction and does earth have the potential for the future to be more than an alternative and experimental material? What is limiting the development of the use of earth in constructions? This work examines the limits of the use of earth in architecture in the social, economic and cultural context. It analyzes various approaches and ways of using earth in architecture, determines the level of public awareness and the availability of vocational education and examines the situation of the construction market and legislative restrictions in the implementation process. Based on the findings of the survey, this work defines important conditions and possible ways of further development of the use of earth in construction. The content of this thesis is to contribute to the current topic of the development of architecture using traditional materials and materials from renewable resources.
Description
Citation
NEUMAYEROVÁ, E. Ekonomické a sociální limity užití nepálené hlíny v architektuře. Role vzdělávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Henrich Pifko, Ph.D. (člen) PhDr. Martin Novotný, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mojmír Hudec (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Zuzana Kierulfová (člen)
Date of acceptance
2022-09-08
Defence
doc. Ing. Žabičková, CSc. – Dotaz: Proč považujete roli odborného vzdělání pro rozvoj materiálů z hlíny za nejdůležitější? – Projektanti díky kvalitním informacím navýší množství realizací a celkovou kvalitu návrhů. - Oponent PhDr. Novotný, Ph.D. – Jde o zdařilou práci. Dotaz: Je možné uvažovat s prefabrikáty u nosných částí hliněných staveb? - Možné řešení jsou kompresované hliněné bloky doplněné o izolant, případně stěnové prefabrikované prvky doplněné dřevem nebo slámou. - Oponent doc. Ing. arch. Pifko, Ph.D. – Jedná se o velmi zajímavou práci. Možná by bylo vhodné zvolit metodicky preciznější dotazníky pro možnost obecnějších závěrů. Cíle práce jsou naplněny. Dotaz: Co je vize optimálního stavu, vylepšit současnost hliněných staveb = revoluce? - Vizí je rozšíření povědomí a větší využití v praxi. Dotaz: Na co klást důraz pro rozšíření povědomí? – Žádoucí je podpora státu, výzkum vlastností a prozkoumání možnosti využití s jinými materiály. prof. Ing. Chybík, CSc. – Dotaz: Testují se tyto materiály v UCEEB? – Ano, testují. - Ing. arch. Kierulfová – Bylo zkoumáno, jak jsou absolventi zednického oboru úspěšní při využívání poznatků hliněných staveb? – Doktorandka to nezkoumala. - doc. Ing. arch. Pifko, Ph.D. – diskuse nad využitelností hlíny u nenosných konstrukcí staveb. - Ing. Vejpustek – Z pozice hliněného stavitelství jde o velmi aktuální práci, je komplexní a kvalitně vědecky uchopená. Dotaz: Které zdroje byly pro doktorandku zásadní? – Primárně praktické impulsy a workshopy. - Ing. arch. Hudec – Dotaz: Jak propagovat hliněné stavby? - Vyzdvihnout jejich nezávadnost (zdravotní), líbivost, vůně, vizuální stránka. - PhDr. Novotný, Ph.D. – diskuse 3D tisk domu, Dotaz: Setkala jste se s 3D tiskem u hliněných staveb? - Osobně ne, ale jsou k dispozici příklady v Itálii – duté kopule.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO