Rozhodovací procedura pro silně separační logiku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Separační logika (SL) patří mezi nejúspěšnější nástroje pro verifikaci programů pracujících s dynamicky alokovanou pamětí. Její vysoká expresivita ovšem přináší nerozhodnutelnost pokud formule kombinují více jejích spojek, především separační implikace. Jako řešení byla navrhnuta takzvaná silně-separační logika (SSL), která díky striktnější definici sémantiky rozšiřuje rozhodnutelný fragment a přitom zůstává vhodná pro verifikaci programů. V současnosti ale neexistuje žádná implementace rozhodovací procedury pro tuto logiku. Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci rozhodovací procedury pro SSL založené na překladu vstupní formule na formuli v prvořádové logice, jejíž splnitelnost je poté možné ověřit pomocí specializovaných nástrojů. Experimentální výsledky na omezeném fragmentu, kde SL a SSL splývají, ukazují, že navržený nástroj je schopen efektivně řešit formule pocházející z verifikačních nástrojů a výrazně překonává všechny ostatní existující rozhodovací procedury, které jsou také založené na překladu. Během experimentů jsme také odhalili několik případů nekorektnosti heuristik použitých v rozhodovací proceduře pro SL implementované v nástroji cvc5. Na základě našich hlášení byly tyto heuristiky opraveny.
Separation logic (SL) is one of the most successful tools for verification of programs that manipulate dynamically allocated memory. Its expressive power, however, comes at a cost of undecidability when several of its features are combined, especially separating implications. To circumvent this problem, the recently introduced strong-separation logic (SSL) uses a stricter definition of the semantics, making it decidable, while remaining suitable for verification. However, there is currently no implementation of a decision procedure for SSL. In this work, we propose a decision procedure for SSL based on a translation to first-order formulae that can be later solved by a specialised solver. Our experimental results on restricted fragments where SL and SSL coincide show that our approach can effectively solve formulae obtained from verification tools based on SL and also outperform all other existing translation-based decision procedures. Moreover, during our experiments, we found cases of unsoundness of the heuristics implemented in the decision procedure for SL that is a part of the well-known cvc5 SMT solver. Based on our reports, those heuristics has been fixed.
Description
Citation
DACÍK, T. Rozhodovací procedura pro silně separační logiku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Matematické metody
Comittee
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-25
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Je vaše práce použitelná i pro složitější struktury než jen seznamy? Kde je možné výsledek vaší práce prakticky použít?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO