Sada počítačových cvičení pro Signály a systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je transformovat současný formát materiálů k počítačovým cvičení z předmětu Signály a Systémy do prostředí Jupyter. Dosavadní materiály jsou členěny podle témat do jednotlivých PDF souborů, které obsahují relevantní teorii a ukázky MATLAB kódu. Tematické okruhy se zabývají základy digitálního zpracování signálů na počítači. Vytvořené Jupyter notebooky obsahují teoretickou oporu z originální předlohy ve formátu Markdown + LaTeX a~původní implementace pro prostředí MATLAB je zde převedena do jazyka Python. Tyto materiály navíc přímo prezentují výstupy Python kódu typu graf, přehratelné audio, text, obrázek nebo jejich interaktivní kombinace.
The goal of this bachelor thesis is to transform the current format of materials for computer exercises from the Signals and Systems course into Jupyter environment. Current materials are divided by topics into individual PDF files that contain relevant theory and MATLAB code examples. These PDF materials cover basics of digital signal processing on computer. Produced Jupyter notebooks contain theory from original materials in Markdown + LaTeX, and MATLAB code examples are replaced by Python examples. In addition to current materials, they display output of the Python code which may include graphs, playable audio, text, image or some interactive combination of listed.
Description
Citation
PÁLKA, P. Sada počítačových cvičení pro Signály a systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Vyberte si nějakou konkrétní ukázku (např. ukázka filtrace na obr. 3.4) a popište, jak jste ji navrhl. Proč vypadá právě takto? Které prvky mají pomoci studentům co pochopit? Měl jste nějaké jiné alternativy/verze této ukázky? Byly součástí dotazníku pro studenty i nějaké konkrétní úlohy k vyřešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO