Měření odolnosti dekorativních vrstev na povrchu hliníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato předkládaná diplomová práce je zaměřena na anodickou oxidaci hliníkového povrchu s následným utěsněním povrchu využívající středo-teplotní metody utěsnění. Rešerše v teoretické části práce je provedena v oblasti povrchových úprav hliníku a hliníkových slitin, kdy je pozornost věnována především anodické oxidaci hliníku, neboť je to nejrozšířeněji používaná povrchová úprava. Druhým probíraným a zároveň stěžejním tématem je proces utěsnění anodicky vytvořené vrstvy, který má zásadní vliv na kvalitu korozní odolnosti výsledného povrchu. V praktické části práce byla provedena řada experimentů anodické oxidace s následným utěsněním vrstvy na připravených hliníkových vzorcích a jejich následné vyhodnocení podle normy ČSN EN ISO 3210. Experimenty středo-teplotního utěsnění pak byly zaměřeny zejména na využití triethanolaminu (TEA), který se zdá být velmi perspektivní co se výsledné kvality utěsnění týče.
This master’s thesis is focused on anodic oxidation of an aluminium surface with subsequent sealing of the surface using mid-temperature sealing methods. The research in the theoretical part of the thesis is carried out in surface treatments of aluminium and its alloys, where attention is mainly paid to anodic oxidation, as it is the most widely used surface treatment. The second discussed and at the same time key topic is the sealing process of the anodic coating, which has a fundamental effect on the quality of the corrosion resistance of the resulting surface. In the practical part of the thesis, a number of anodic oxidation experiments with subsequent sealing of the coating on prepared aluminium samples and their subsequent evaluation according to ČSN EN ISO 3210 standard were carried out. Mid-temperature sealing experiments were mainly focused on the use of triethanolamine (TEA), which seems very promising in terms of the resulting sealing quality.
Description
Citation
REDR, M. Měření odolnosti dekorativních vrstev na povrchu hliníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-23
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky komise k obhajobě: 1. Jakým způsobem probíhalo vážení vzorků při vyhodnocování experimentů? 2. Jak dopadlo vyhodnocení kvality povrchové úpravy ve vámi vytvořených ohybech na vzorcích? 3. Podle jakého kritéria jste stanovil, zda kvalita barvy je "dobrá"? 4. Jakým způsobem probíhá proces anodické oxidace povrchu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO