Processing of the Magnesium Alloys by Selective Laser Melting Method

Abstract
Tématem předložené disertační práce je zpracování hořčíkových slitin technologií selektivního laserového tavení. Práce podrobněji rozpracovává otázku korozní odolnosti takto vyrobeného materiálu, relativní hustoty a mechanických vlastností s důrazem na použití v biomedicínských aplikacích. Hlavním cílem práce je objasnění vlivu procesních a technologických parametrů na korozní rychlost zpracovaného materiálu. V první fázi práce byla na sériích liniových a objemových vzorků zkoumána relativní hustota vzorků spolu s vnitřní mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi. Druhá fáze se zabývala vlivem mikrostruktury a jakosti povrchu na výslednou korozní rychlost materiálu v simulovaném prostředí lidského těla. Díky tomu se podařilo stanovit korozní rychlost SLM zpracovaného materiálu a určit, jakým způsobem ji lze měnit změnou procesních parametrů. V práci se podařilo opakovaně dosáhnout relativní hustoty materiálu 99.5 % s tvrdostí 85±6 HV, pevností v tlaku 416±40 MPa a tříbodovém ohybu 212±9 MPa, což jsou hodnoty poměrně blízké lidským kostem. Zároveň se podařilo snížit rychlost koroze materiálu o takřka 22 % snížením drsnosti povrchu z původních Ra 57.3 na Ra 34.2. V práci však nebyl zmapován detailní vliv katodických fází během korozního testu. Uvedená práce podává čtenáři ucelený přehled o problematice 3D tisku hořčíkových slitin spolu s detailním popisem vlivu procesních a technologických parametrů na proces výroby slitiny WE43. Práce definuje korozní vlastnosti 3D tištěného materiálu s relativní hustotou 99.5 % s různými jakostmi povrchu. Výsledky práce posouvají dále poznání v oblasti biodegradabilních implantátů pro využití v medicínském prostředí.
The topic of the presented doctoral thesis is the processing of magnesium alloy technologies of selective laser melting. The thesis elaborates in more detail the issue of corrosion resistance of the material produced in this way, relative density, and mechanical properties with emphasis on the use in biomedical applications. The main goal is to clarify the influence of process and technological parameters on the corrosion rate of the processed material. 4 In the first phase of the work, the relative density of the samples was examined on series of linear and volumetric samples along with the internal microstructure and mechanical properties. The second phase dealt with the influence of microstructure and surface quality on the resulting corrosion rate of the material in the simulated environment of the human body. Thanks to this, it was possible to determine the corrosion rate of the SLM processed material and to determine how it can be changed by setting of the process parameters. During the research, it was repeatedly achieved a relative density of 99.5% with a hardness of 85 ± 6 HV, compressive strength of 416 ± 40 MPa and three-point bending strength of 212 ± 9 MPa, which are the values relatively close to human bones. At the same time, it was possible to reduce the corrosion rate of the material by almost 22% by reducing the surface roughness from the initial Ra 57.3 to Ra 34.2. However, a detailed influence of cathodic phases during the corrosion test was not tested. This thesis provides the reader with a comprehensive overview of 3D printing of magnesium alloys along with a detailed description of the influence of process and technological parameters on the WE43 alloy production process. The thesis defines the corrosion properties of 3D printed material with a relative density of 99.5% with different surface qualities. The results further advance the knowledge in the field of biodegradable implants for medical applications.
Description
Citation
SUCHÝ, J. Processing of the Magnesium Alloys by Selective Laser Melting Method [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Konstrukční a procesní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Norbert Hort (člen) Dr. techn. Fernando Warchomicka (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-07-01
Defence
DP splňuje požadavky plynoucí z § 47 Zákona č. 111/1998 Sb., Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a z článku 42 Studijního a zkušebního řádu VUT. Obsahuje původní výsledky uveřejněné mj. ve dvou článcích v impaktovaném časopise a ve třech článcích indexovaných v databázi Scopus.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO