Analýza přenosu tepla při fázové změně v trubkovém výměníku

Abstract
Systémy TZB jsou často založeny na cyklické fázové změně vroucí tekutiny. Fázová změna vroucí tekutiny (kapalina-plyn nebo plyn-kapalina) je spojena s přenosem tepla při varu a to vznikem bublin, konvektivním varem a efektem před/do-sušení. Vznik bublin je závislý na přehřátí stěny (tj. tepelném toku) a přítomnosti aktivních míst pro vznik bublin. Konvektivní var se závislostí na hmotnostním toku a kvalitě páry probíhá v kapalné vrstvě mezi přehřátou stěnou a plynným jádrem proudu. Efekt před/do-sušení je významný ve chvíli, když je kapalný film vypařen a přehřátá stěna je v přímém styku s plynným jádrem proudu. Tento přenos tepla při varu zahrnující vznik bublin, konvektivní var a efekt před/do-sušení je v inženýrském návrhu zjednodušen na součinitel přestupu tepla při varu, a proto je disertační práce zaměřena na experimentální analýzu procesu fázové změny v pokročilých technických úlohách.
The system HVAC is frequently based on cyclic phase change of boiling fluid. This phase change of boiling fluid (liquid-gas or gas-liquid) is coupled with boiling heat transfer by nucleate boiling, convective boiling and pre/post dryout effect. The nucleate boiling is depended on superheat of wall (i.e. heat flux) and presence of active nucleation sites. The two-phase convection boiling with dependence on mass flux and vapour quality is performed in liquid film between superheated wall and vapour core. The pre/post dryout effect is significant, when the liquid film is consumed and superheated wall is exposed directly to vapour core. This boiling heat transfer by nucleate boiling, convective boiling and pre/post dryout effect is simplified for engineering design on boiling heat transfer coefficient. Therefore, the dissertation thesis is aimed at experimental analysis of phase-change process in advanced engineering design.
Description
Citation
FEČER, T. Analýza přenosu tepla při fázové změně v trubkovém výměníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO