Analýza technických rizik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce s názvem Analýza technických rizik je zaměřena na harmonizovanou metodu FMEA. Teoretická část je věnována pokročilému plánování kvality, nástrojům kvality a detailnímu popisu všech sedmi kroků nové metody FMEA. Hlavním cílem práce je popsat harmonizovanou metodu FMEA a vytvořit případovou studii na téma řízení neshodného výrobku. Na této případové studii bude harmonizovaná FMEA ilustrována.
This master‘s thesis, entitled Technical Risk Analysis, focuses on the new harmonized FMEA method. The theoretical part deals with advanced quality planning, quality tools and a detailed description of all seven steps of the new FMEA method. The main goal of this work is to describe the harmonized FMEA method and create a case study on the topic of nonconforming product management. The harmonized FMEA will be illustrated in this case study.
Description
Citation
SEKANINA, J. Analýza technických rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik technických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-24
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza technických rizik. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Na otázky oponentky odpověděl v dostatečném rozsahu. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděl uspokojivě. Obsah vypracování odpovídal zadání, nicméně komise konstatovala, že způsob aplikace vybraných metod na řešenou problematiku není dostatečně propracovaný. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: doc. Doskočil: jaký byl hlavní cíl práce? Zvažoval jste náklady na navrhovaná opatření? Dr. Šimůnek: proč jste analyzoval rizika v neznámém oboru? Byla celá případová studie fiktivní nebo byly vstupy inspirovány praxí? Je předmětná nová forma metody FMEA normovaná? Jaký byl cíl metody vybrané FMEA?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO