Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Toto bylo provedeno na základě finanční a strategické analýzy, kterou jsem zpracovávala z let 2016-2020. V teoretické části jsem v jednotlivých kapitolách obecně popsala finanční analýzu, v práci jsou dále vysvětleny finanční ukazatele zahrnující základní vzorce pro její sestavení. V části analytické jsem představila společnost PRAMOS, a.s. a aplikovala na ni základní finanční ukazatele. Dále jsem podle nich vyhodnotila finanční situaci. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení celkového stavu společnosti.
The subject of this bachelor thesis is the evaluation of the financial situation of the company and suggestions for its improvement. This was done on the basis of a financial and strategic analysis, which I processed from 2016-2020. In the theoretical part, I generally described the financial analysis in the individual chapters, the work also explains the financial indicators, including the basic formulas for its compilation. In the analytical part, I introduced the company PRAMOS, a.s. and applied basic financial indicators to it. According to them, I also evaluated the financial situation. The last part contains suggestions for improving the overall condition of the company.
Description
Citation
PIŠTÍNKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Ptáček: Můžete vysvětlit silné stránky, které máte zmíněné ve své bakalářské práci? zodpovězeno Ing. Luňáček: Z jakého důvodu jste vybrala zemi Polsko pro expanzi? zodpovězeno Ing. Mráček: Koho byste doporučila pro využití na propagaci jako vhodnou osobnost z Vašich návrhů? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO