Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje hodnocení výkonnosti podniku Moravia Cans, a.s. v letech 2016-2020 za pomocí nástrojů finanční analýzy. Tato práce se skládá ze tří částí. První část obsahuje teoretická východiska práce, druhá část zahrnuje analýzu současného stavu společnosti včetně aplikace vzorců uvedených v teorii. Třetí část se skládá z návrhů opatření, která by mohla zlepšit stávající stav analyzované společnosti.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the performance of the company Moravia Cans, a.s. in 2016-2020 using financial analysis tools. This work consists of three parts. The first part contains the theoretical basis of the work, the second part includes an analysis of the current state of the company, including the application of the formulas given in the theory. The third part consists of proposals for measures that could improve the current stat of the analyzed company.
Description
Citation
VESELÁ, Z. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázka vedoucího práce: V práci jsou vyhodnocovány výsledky hospodaření do roku 2020, kdy byla inflace ještě na přijatelné úrovni. V současné době je však inflace podstatně vyšší. Jak se tato situace (společně dalšími ekonomickými a politickými vlivy) může projevit na finačním zdraví této společnosti? Je možné tyto dopada alespoň zmírnit? - Odpovězeno Otázka vedoucího práce: Je skutečně nárůst doby obrau pohledávek silnou stránkou (str.73)? - Odpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc.: Proč jste nedoporučila hodnocení odběratelů analyzované společnosti a zaměření na řízení cash flow? - Odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Společnost je vlastněna společností, která je založena na Maltě, zkoumala jste důvody proč tomu tak je? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO