Ranking společností těžících stříbro pro management hedgeového fondu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu spoločností ťažiacich striebro, za účelom rankingu týchto spoločností, ktorý bude zostavený na základe jedného vybraného kritéria. Predmetom práce je tiež odvetvová analýza striebro ťažiaceho priemyslu a analýza jednotlivých vopred zvolených spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažbou striebra a spĺňajú požiadavky stanovené managementom hedgeového fondu. Táto analýza bude obsahovať hodnotenie ich podnikových ukazovateľov. Na základe vyhodnotenia analýz a komparácie vybraných podnikov bude následne zostavený investičný návrh pre management hedgeového fondu.
This bachelor thesis deals with an analysis of actual status of silver mining companies in order to rank these companies on the basis of one selected criterion. The subject of this thesis is also a sectoral analysis of silver mining industry and an analysis of individual pre-selected companies which deal with silver mining and meet the requirements set by the hedge fund management. This analysis will include an evaluation of their business indicators. An investment proposal for management of hedge fund will be made based on the evaluation of analyses and a comparison of selected companies.
Description
Citation
LIŠKOVÁ, P. Ranking společností těžících stříbro pro management hedgeového fondu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Otázky oponenta práce - plně zodpovězeno Ing. Luňáček - Jaký je standardní přepočet trojské unce na kg/g? - částečně zodpovězeno Ing. Bočková - Jak si momentálně stojí analyzovaná společnost Polymetal International? - plně zodpovězeno Ing. Ptáček - Proč jste dala při analýze přednost stříbru před zlatem? - plně zodpovězeno Prof. Rejnuš - Kolirát by mělo být teoreticky levnější stříbro oproti zlatu? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO