Sběr výkonnostních parametrů systému MES PHARIS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá sledováním automatizovaných úloh na integračních serverech a získání dat z těchto úloh. Další rovinou této práce je výkonnostní testování a z něj získat informace o vytížení hardwaru. Díky tomu je možné provádět výkonnostní analýzy implementovaného řešení z různých výkonnostních pohledů. Výsledkem této diplomové práce je programové řešení, které je schopné získat data o úlohách z integračních serverů DevOps a Jenkins. V oblasti výkonnostního testování je vytvořeno řešení pro paralelní provádění úloh. Výstupem této práce je formátovaný výstupu předávaný formátem JSON. Data jsou následně předávána do platformy Elastic, konkrétně Logstash, kde jsou následně vizualizována pomocí Kibana. Ke sběru dat z výkonnostního testování je využita platforma Beat. Řešení bylo aplikováno na výrobní informační systém MES PHARIS společnosti UNIS.
This master's thesis deals with monitoring of automated tasks on integration servers and obtaining data from these tasks. Another area of this work is performance testing and to obtain information about hardware utilization from it. Thanks to this, it is possible to perform performance analysis of the implemented solution from different performance perspectives. The result of this master's thesis is a software solution that can obtain data about tasks from DevOps and Jenkins integration servers. In the area of performance testing, there is created a solution for parallel execution of tasks. The output of this work an output passed in JSON format. The data is then transferred to the Elastic platform, specifically Logstash, where it is subsequently visualized using Kibana. The Beat platform is used to collect data from performance testing. The solution was applied to the production information system MES PHARIS of the UNIS company.
Description
Citation
OHÁŇKA, M. Sběr výkonnostních parametrů systému MES PHARIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Softwarové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položenou otázku rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Je již Vaše řešení používáno ve firmě Unis? Případně, co k jeho nasazení zbývá?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO