Webová vizualizace dat z chytrých zařízení v IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Se stále rostoucím počtem chytrých zařízení roste i potřeba z nich data ukládat, agregovat a zpracovávat. Získaná data je poté nutné uživateli zpřístupnit efektivním způsobem, díky kterému bude schopný rychle a efektivně reagovat na stav sledovaného zařízení. Tato diplomová práce se zabývá jejich ukládáním a zobrazováním za pomocí dashboardů. Cílem práce bylo vytvořit knihovnu, která bude obsahovat komponenty určené k zobrazování těchto dat a jednoduchou backendovou aplikaci poskytující API schopnou efektivně ukládat a dotazovat se na data ze senzorů. Knihovna je představena v jednoduché aplikaci, která využívá vytvořenou backendovou aplikaci. Některé části tohoto řešení byly nasazeny ve firmě Logimic, kde díky nasazení API vrstvy došlo mimo jiné ke snížení nákladů na provoz databázového systému na 15 % průměrné ceny dosavadního systému za poslední 2 měsíce. Zbylé části a přístupy jsou nyní postupně integrovány do existujících systémů firmy.
Due to the constant growth in the count of smart devices the need to store, aggregate and process the data effectively rises. The gathered data needs to be displayed effectively to the user, who will be able to react to the current state of the monitored device. This master's thesis deals with storing the data and displaying them using dashboards. The goal of this thesis was the creation of a library composed of components intended for data visualization and a simple API application, that can store and query the data effectively. The library is introduced in a simple application that uses the API application. Some parts of this solution are currently used in the company Logimic, where the costs of the database system reduced to 15 % of the average cost of the previous database system in the last 2 months. The rest of the solution is currently being integrated into the existing systems of the company.
Description
Citation
JOHN, P. Webová vizualizace dat z chytrých zařízení v IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hynek, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Na obr. 7.4 (str. 40) uvádíte schéma navržené architektury. Přitom blok označený jako REST API realizuje kromě samotného API zjevně i nějaké databázové operace, případně další aplikační logiku. Mohl byste objasnit, jaká je vnitřní struktura tohoto bloku a jak se liší pro samostatně běžící řešení a řešení s AWS Lambda?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO