Možnosti simulačního modelování dopravních nehod za snížené viditelnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi simulačního modelování za snížené viditelnosti v programu Virtual CRASH, který jako jediný z dostupných programů umožňuje práci, jak s pomocí matematických modelů simulovat pohyb vozidla, tak také změnou parametrů simulovat sníženou viditelnost, osvětlení atd. Teoretická část práce obsahuje popis fotometrických veličin, zabývá se lidským okem a jeho schopností vidět za snížené viditelnosti, popisem měřidla luxmetr a jasových analyzátorů. Uvedeny jsou čtyři hlavní důvody snížení viditelnosti a jejich popis. Je obsažena ukázka nejpoužívanějších programů užívaných pro řešení dopravních nehod. Jsou vyjmenovány a popsány čtyři typy světlometů nejčastěji využívaných v současných vozidlech. V experimentální části byla provedena dvě měření. První měření pro získání vstupních hodnot pro získání černobílé textury určující tvar světelných paprsků vycházejících ze světlometů vozidla. Druhý experiment pro získání kontrastů bílé krabice, černé krabice a chodce pro následné porovnání s výstupem programu Virtual CRASH.
The diploma thesis deals with the possibilities of simulation modeling with reduced visibility in the Virtual CRASH program, which as the only available programs allows work both with the help of mathematical models to simulate vehicle movement and change parameters to simulate reduced visibility, lighting, etc. The theoretical part contains a description of photometric quantities, deals with the human eye and its ability to see under reduced visibility, a description of the luxmeter meter and luminance analyzers. Here are four main reasons for reduced visibility and their description. It contains a sample of the most used programs used to deal with traffic accidents. The four types of headlights most commonly used in today's vehicles are listed and described. In the experimental part, two measurements were performed. The first measurement to obtain input values to obtain a black and white texture determining the shape of the light rays emanating from the vehicle headlights. The second experiment to obtain the contrasts of the white box, black box and pedestrian for subsequent comparison with the output of the Virtual CRASH program.
Description
Citation
ROZSÍVAL, J. Možnosti simulačního modelování dopravních nehod za snížené viditelnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M. (člen) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c. (člen) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student státní zkušební komisi seznámil se svou diplomovou prací na téma simulačního modelování dopravních nehod za snížené viditelnosti. Během své obhajoby student využil četné obrázky, na kterých demonstroval závěry ze své diplomové práce. Dále student zodpověděl otázky oponenta a následně i položené členy zkušební komise. Jaké byly omezující podmínky provedení měření? V jaké fázi byl měsíc při pokusu? Jaká byla časová náročnost sběru dat?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO