Barevná metalografie slévárenských slitin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Teoretická část práce se zabývá především přípravou a aplikací nejpoužívanějších barevných leptadel, přičemž v praktické části je poté u vybraných činidel testována jejich použitelnost. Získané výsledky jsou navíc porovnávány s poznatky získanými z předcházejících výzkumných prací. Pozornost byla zaměřena hlavně na leptání vzorků legovaných litin činidly Beraha I, Beraha-Martenzit a Beraha CdS s cílem nalézt optimální způsob barevného leptání ADI litin. Tyto vzorky se od sebe lišily svým chemickým složením i tloušťkou stěny výchozího Y-bloku. Byla také provedena obrazová analýza, kde byly na mikrostrukturách zjišťovány hodnoty velikostí jednotlivých barevných ploch získaných díky činidlu Beraha I. Praktická část se však rovněž zabývá i aplikací Weckova činidla na dvou vzorcích siluminů AlSi7Mg, přičemž pouze jeden z nich byl tepelně zpracovaný.
The theoretical part of the diploma thesis deals with the preparation and application of the most common color etchants and in the practical part, the applicability of selected reagents is tested. The obtained results are compared with the findings obtained from previous research works. Attention was mainly focused on etching samples of alloyed cast irons with Beraha's I, Beraha-Martensite and Beraha's CdS reagents in order to find the optimal method of color etching of austempered ductile iron. These samples differed in their chemical composition and wall thickness of the initial Y-block. Image analysis was also performed, where the sizes of the individual color areas, obtained by the Beraha's I reagent, were determined on the microstructures. The practical part of the thesis also deals with the application of Weck's reagent on two samples of AlSi7Mg silumin, while only one of them was heat treated.
Description
Citation
NEKUDA, P. Barevná metalografie slévárenských slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čech, Ph.D. (člen) Ing. Alois Neudert, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student Pavel Nekuda svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Jaký je rozdíl mezi horním a dolním bainitem? zodpovězeno Jaká je další metoda pro zobrazení hranic zrn materiálů ,které se špatně leptají, např. austenitické struktury za použití světelné mikroskopie? zodpovězeno Je pro vyhodnocení snímků vhodné měnit kontrast a různé parametry snímku? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO