Stanovení vlivu polohy vtokového otvoru v buňce hydrostatického ložiska s využitím CFD simulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu polohy vtokového otvoru v bunke hydrostatického ložiska v kombinácií so sklonom mazacieho filmu pomocou CFD simulácie v softwari ANSYS Fluent. Pred samotným určovaním vplyvu boli zhrnuté poznatky o hydrostatických ložiskách, CFD simulácií a výskume hydrostatických ložísk. Pre skúmanie bol vytvorený referenčný model axiálneho hydrostatického ložiska podľa odporúčaných návrhových parametrov. Z analytického riešenia boli získané hlavné parametre záujmu a to maximálny tlak v bunke a únosnosť ložiska. Následne v CFD simulácii boli dané parametre vypočítané pre zvolené varianty polohy vtokového otvoru a sklonu mazacieho filmu. Zo získaných výsledkov vyplýva, že s rastúcim sklonom mazacieho filmu dochádza k poklesu maximálneho tlaku a únosnosti ložiska. Avšak pri zmene polohy otvoru, aj v kombinácii so zvolenými sklonmi mazacieho filmu, nebola zistená zmena maximálneho tlaku ani únosnosti ložiska. Získané výsledky je možné použiť k spresneniu návrhov hydrostatických ložísk.
This bachelor thesis deals with the influence of inlet hole position in hydrostatic bearing recess in combination with lubricating film tilting using CFD simulation in ANSYS Fluent software. Before the investigation, encapsulation of hydrostatic bearing, CFD simulation and research of hydrostatic bearings was implemented. For investigation of ours the analytical reference model of an axial hydrostatic bearing based on recommended design parameters was created. The main parameters of interest maximal recess pressure and load capacity of bearing were emerged from analytic solution. Subsequently, the maximal recess pressure and load capacity of the bearing were computed using CFD simulation for selected position of the inlet hole and the lubricating film tilt. The results indicate that the load capacity of the bearing is decreasing with the increasing lubricating film tilt. However, in case of alteration of inlet hole position even combined with selected lubricating film tilts no significant changes in maximal recess pressure or load capacity of the bearing with changing in position of inlet hole has been observed. The obtained results might be used to improve the design of hydrostatic bearings.
Description
Citation
ANDROVIČ, D. Stanovení vlivu polohy vtokového otvoru v buňce hydrostatického ložiska s využitím CFD simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Model pro CFD simulaci byl validován na základě analytického řešení s chybou do 10 %, která je v práci přičítána především omezením studentské verze software. Pokud by software nebyl ničím omezen, můžeme předpokládat shodu s analytickým řešením nebo lze zahrnout i další předpoklady, které mohou ovlivnit výsledky CFD simulace oproti výsledkům z analytického řešení? - zodpovězeno 2) Lze z rešeršní části práce předpokládat vliv tvaru buňky (při nulovém sklonu) na únosnost ložiska? - zodpovězeno Ing.Kubík: Cílem práce bylo určení tlaku v kapse? Proč máte takto rozložené prvky v 3D síti? Proč jste nepoužil symetrii? - zodpovězeno Ing.Galas: Osa y je v procentech? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO