Aplikace zvuk pohltivého materiálu v okolí válcového dynamometru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá stanovením akusticky pohltivých vlastností konkrétních vzorků materiálů. Cílem práce je experimentální určení těchto vlastností pomocí experimentu v impedanční trubici a bezdozvukové komoře. Tyto experimenty jsou později simulovány pomocí softwaru ANSYS. Výsledky obou metod jsou porovnány a jsou zjišťovány příčiny jejich případných odchylek.
This diploma thesis deals with determination of an absorption properties of samples made of specific materials. The aim is to determine these properties with the help of impedance tube and anechoic chamber. These experiments are later simulated with ANSYS software. Results of both methods are compared and reasons of differences are studied.
Description
Citation
KAŠPÁREK, J. Aplikace zvuk pohltivého materiálu v okolí válcového dynamometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heger (člen) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klimeš (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: 1. Prosím o zhodnocení lokálního snížení hodnot činitele zvukové absorpce při frekvenci 1700 Hz u výsledků z technického experimentu v impedanční trubici. Otázka byla zodpovězena. 2. Jaký materiál, respektive skladba materiálů, je tedy vhodná pro aplikaci v okolí válcového dynamometru? Otázka byla zodpovězena. 3. Jaký postup navrhujete pro dosažení vyšší přesnosti výsledků výpočtového modelu na základě Vámi získaných zkušeností? Otázka byla zodpovězena. 4. Lze na základě provedené rešerše usoudit, zda existují lepší materiály než Vámi použité v diplomové práci? Otázka byla zodpovězena. 5. Jaké vstupní parametry byly použity pro definici pohltivého materiálu? Otázka byla zodpovězena. 6. Popiště vnitřní konstrukci použitého všesměrového zdroje. Otázka byla zodpovězena částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO