Tření a mazání fascií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce byla součástí projektu „Regenerace a lubrikace fascií hyaluronanem“ společnosti Contipro a.s., jehož hlavním cílem je vývoj injekčního léčebného přípravku. Přibývá počet pacientů trpící tzv. bolestí myofasciálního původu v dolní části zad. Příčinou bolesti je zvýšená viskozita kyseliny hyaluronové, která je produkována mezi vrstvami fascií. Pokud je viskozita nízká, tak nedochází k ovlivňování vrstev fascií a součinitel tření je nízký. Úkolem přípravku je zlepšit klouzavý pohyb fascií a ulevit pacientovi od bolesti. Hlavní složkou léčebného přípravku je kyselina hyaluronová. Součástí projektu byla reologická a tribologická analýza vzorků kyseliny hyaluronové. Pro analýzu součinitele tření byl vytvořen tribologický model fascií v konfiguraci pin-on-plate. Na základě použitých modelů fascií byla zjištěna závislost mezi součinitelem tření a viskozitou u nativních roztoků kyseliny hyaluronové. U modelů a reálných fascií se zjistilo, že nativní roztok (Bonharen) dosahoval lepších třecích vlastností nežli roztoky derivátů kyseliny hyaluronové. Tyto analýzy přispěly nejen k vývoji léčebného přípravku, ale i pro vznik dalších studií, které by se chtěly zabývat biotribologií fascií.
The diploma thesis was part of the project "Regeneration and lubrication of fascia with hyaluronan" of the company Contipro a.s., whose main goal is the development of an injectable medicinal product. The number of patients suffering from so-called myofascial lower back pain is increasing. The cause of the pain is increased hyaluronic acid, which is produced between the layers of the fascia. If the viscosity is low, the fascia layers are not affected and the coefficient of friction is low. The purpose of the product is to improve the sliding movement of the fascia and relieve patients of pain. The main component of the medicine is hyaluronic acid. The project included rheological and tribological analysis of hyaluronic acid samples. A tribological model of fascia in a pin-on-plate configuration was created for the analysis of the coefficient of friction. Based on the fascia models used, the dependence between the coefficient of friction and viscosity of native hyaluronic acid solutions was found. For models and real fascias, the native solution (Bonharen) was found to have better friction properties than hyaluronic acid derivatives. These analyzes have contributed not only to the development of the drug, but also to the emergence of other studies that would like to address the biotribology of fascia.
Description
Citation
CHMELÍK, J. Tření a mazání fascií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) doc. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student prezentoval svoji práci a odpověděl na otázky oponenta: 1. Ve vzniku myofasciální bolesti hraje důležitou roli také kontrakce svalu. Jakým způsobem může změna tribologie ovlivnit související kontrakci svalu? Jakým způsobem by to šlo modelovat ve Vámi navrženém experimentálním modelu. ZODPOVĚZENO 2. V rámci stavu problematiky uvádíte hypotézu, podle které může za zvýšení viskozity nahromadění kyseliny mléčné. Pokusil jste se danou hypotézu experimentálně ověřit? ZODPOVĚZENO 3. Vysvětlete, proč při menším posuvu než 8 mm součinitel tření stoupal, obr. 5-6. ZODPOVĚZENO 4. Popište způsob přípravy vzorků při měření nativní tkáně. Proč má nativní roztok má lepší třecí vlastnosti než derivát kyseliny hyaluronové? ZODPOVĚZENO Dotazy komise: 1. Doc. Mazůrek: Jaký typ filtrace byl použit? Jak byl nastaven? Co by bylo, kdyby ta filtrace nebyla? ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO 2. Prof. Hartl: Co jste myslel tribologickým modelem? Zkoušel jste to vysvětlit za pomocí matematického modelu? ZODPOVĚZENO 3. Dr. Čížek: Vztažná hladina je už nějak upravena a představuje stav, kdy člověka bolí záda? ZODPOVĚZENO 4. Doc. Koutný: Na základě čeho jste dospěli k velikosti předpětí a radiální síly? Jak jste poznal, že je to málo či moc? ZODPOVĚZENO 5. Doc. Koutný: Jak je to s opakovatelností? ZODPOVĚZENO 6. Doc. Mazůrek: Jak jste bral směrodatnou odchylku? ZODPOVĚZENO 7. Ing. Robenek: Proč s menším zdvihem narůstá součinitel tření? ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO