Nástroje pro technologii soustružení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na současné soustružnické nástroje. V první části práce je krátká historie, kde je shrnut vývoj technologie soustružení. V další části je základní rozbor technologie soustružení. Třetí část se zabývá používanými soustružnickými nástroji, které jsou rozdělené dle jednotlivých aplikací soustružení. Ve čtvrté části jsou rozděleny nástrojové materiály, které se používají pro výrobu soustružnických nástrojů. Poslední část se zabývá Průmyslem 4.0 a předpokládanou vizí soustružnických nástrojů.
This bachelor thesis is focused on current turning tools. The first part of the work is a short history, which summarizes the development of turning technology. The next part is a basic analysis of turning technology. The third part deals with the used turning tools, which are divided according to individual turning applications. The fourth part divides the tool materials that are used for the production of turning tools. The last part deals with Industry 4.0 and the expected vision of turning tools.
Description
Citation
BAYER, M. Nástroje pro technologii soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. V čem je čelní soustružení specifické z hlediska řezné rychlosti? zodpovězeno 2. Co si představujete v Průmyslu 4.0 pod pojmem digitalizace. částečně zodpovězeno 3. Setkal jste se s pojmem zpětné soustružení? nezodpovězeno 4. Co byste měřil za veličiny pomocí senzoru na držáku nástroje? částečně zodpovězeno 5. Jaký druh senzoru byste použil pro měření deformace na držáku? nezodpovězeno 6. Na základě jakých vstupů byste navrhoval utvařeč třísky? zodpovězeno 7. Jaký byste zvolil úhel čela při obrábění houževnatého materiálu? zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO