Transportní charakteristiky gellanových hydrogelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Náplní této bakalářské práce je charakterizace mechanických a transportních vlastností hydrogelových systémů na bázi gellanu. Jelikož je gellan polymer přírodního původu, jsou hydrogely na jeho bázi vhodným kandidátem pro využití ve farmaceutickém průmyslu a medicínských aplikacích. Charakterizace mechanických vlastností byla realizována pomocí reologické analýzy a sušících vah, transportní vlastnosti byly charakterizovány pomocí difuzních experimentů v kombinaci s detekcí pomocí UV–VIS spektrometrie. Výsledkem této práce je porovnání a komentář naměřených dat, za účelem poskytnutí uceleného přehledu o vlastnostech fyzikálních gellanových hydrogelů. Z realizovaných experimentů bylo zjištěno, že změnou koncentrace biopolymeru a vhodnou volbou disperzního prostředí lze modifikovat jak transportní, tak mechanické vlastnosti fyzikálních gellanových hydrogelů.
This bachelor thesis deals with the characterization of mechanical and transport properties of gellan based hydrogel systems. As gellan gum is a biopolymer, hydrogels based on this biopolymer are suitable candidates for use in the pharmaceutical industry and medical applications. The characterization of mechanical properties was realized by rheological analysis and by drying scales, transport properties were characterized by diffusion experiments in combination with the detection using UV-VIS spectrometry. The result of this work is a comparation and commentary of the measured data, in order to provide an overview of the properties of physical gellan gum hydrogels. It was found out that by changing the concentration of the biopolymer and by a suitable selection of the dispersion medium, transport, and mechanical properties of the physical gellan gum hydrogels can be modified.
Description
Citation
SOKOLÍNSKÝ, J. Transportní charakteristiky gellanových hydrogelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. Bylo již někde v literatuře popsané použití gellanových hydrogelů k separaci proteinů nebo DNA? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Jak probíhá měření na sušících vahách? Existuje nějaká korelace mezi výsledky komplexního modulu a difúze? Co myslíte pod pojmem fyziologický roztok? doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. Jak bylo odstraněno pozadí při měření absorbance v závislosti na vlnové délce? Jak dlouho probíhala gelace? Byla u všech vzorků stejná? Student odpověděl na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi student prokázal výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Student prokázal nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO