2006

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  MODELOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY A NEURČITOSTI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Soukupová, Ljuba; Dalík, Josef
  V dané disertační práci je provedena analýza problému počítačové podpory investičního rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti. Na základě získaných teoretických a empirických poznatků autorka předkládá návrh implementace nástrojů umělé inteligence do existujících metod investičního rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti. Tvůrčí jádro práce je ve fuzzy modelu investičního rozhodování o nefinančních investicích podniků a následné implementaci modelu do báze znalostí expertního systému. Na základě tohoto postupu byla při rozhodování o investicích vytvořena metodika investičního rozhodování za podmínek nejistoty a neurčitosti. I když na první pohled vypadá navrhovaná metodika relativně složitě, v praxi se ukázala jako velice efektivní.
 • Item
  Organizační kultura českých výrobních firem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Konečná, Zdeňka; Lukášová, Růžena
 • Item
  Mikroekonomické dopady minimální mzdy na vybrané podniky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Lajtkepová, Eva; Mikulec, Luděk
  I když zákonná minimální mzda není kategorií novou (poprvé byla stanovena již v r.1912 ve státě Massachusetts v USA), v České republice se s ustanovením o minimální mzdě poprvé setkáváme až v novele zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, z roku 1990. Konkrétní částka minimální mzdy i podmínky jejího uplatňování potom byly stanoveny usnesením vlády v únoru 1991. Od té doby byla částka minimální mzdy již mnohokrát valorizována (v lednu 2006 byla valorizace minimální mzdy již třináctou změnou). Předkládaná disertační práce se zabývá vybranými dopady minimální mzdy na podniky se zvláštním zřetelem malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců). Pozornost je zaměřena jak na poptávkovou stranu trhu práce (akceptace zákonné výše minimální mzdy podniky), tak na stranu nabídkovou (vliv zákonné výše minimální mzdy na ochotu a motivaci nezaměstnaných nabídnout na trhu práce svoji pracovní sílu). Práce je zaměřena na následující stěžejní oblasti : podrobné zmapování vlivu minimální mzdy na podniky a zaměstnanost v ekonomické teorii a v protikladu teorie k výsledkům empirických výzkumů, identifikaci postavení minimální mzdy ve mzdové distribuci v České republice (sekundární výzkum), akceptaci minimální mzdy malými a středními podniky v Jihomoravském kraji (primární výzkum) a ochotu nezaměstnaných pracovat za částku minimální mzdy (primární výzkum). Nedílnou součástí práce je sestavení pomůcky pro potřeby podniku při náboru a přijímání nových pracovníků - rozhodovacích stromů, které poskytují podniku informace o vnějším trhu práce.
 • Item
  Firemní sebehodnocení jako významný faktor formování konkurenceschopnosti u malých a středních podniků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Brychta, Karel; Solař, Jan
  Úspěch podnikatelských subjektě v dnešním konkurenčním prostředí je dán mj. i jejich schopností rychle identifikovat a eliminovat mezery ve vlastní výkonnosti. To úzce souvisí s nutností poznání vlastní firmy, které je bezesporu nutnou podmínkou pro získání a udržení vlastní konkurenceschopnosti. Disertační práce reaguje na uvedenou skutečnost a na všeobecnou potřebu zaměřit se na problematiku firemního sebehodnocení a potřebu tvorby vhodné metodiky zlepšovatelsky orientovaného firemního sebehodnocení akceptovatelné pro malé a střední podniky. V disertační práci je problematika firemního sebehodnocení analyzována a hodnocena komplexně i v méně známých souvislostech, což poskytuje ucelený pohled na danou problematiku. Disertační práce vymezuje relevantní pojmy vztahující se k tématu disertační práce a uvádí je do vzájemných souvislostí. Ve vazbě na analýzu současného stavu v oblasti firemního sebehodnocení je zájem směřován zejména na přiblížení nejrozšířeněších a nejznáměších modelů používaných pro firemní sebehodnocení. Velmi důležitou část analytické části disertační práce tvoří vymezení základních přístupů k firemnímu sebehodnocení a bližší specifikace diagnosticky koncipovaného firemního sebehodnocení. Další část disertační práce obsahuje vlastní návrh metodiky firemního sebehodnocení zaměřené na formování a udržování konkurenceschopnosti. Uvedená metodika je založena na diagnosticky orientovaném firemním sebehodnocení a je určena především malým a středním výrobním podnikům certifikovaným dle ISO 9001/2000. Předkládaná metodika, která byla s pozitivním výsledkem ověřena ve středním výrobním podniku, vychází z vlastního rámcového modelu a algoritmu navrženého pro implementaci a realizaci firemního sebehodnocení.
 • Item
  Faktory úspěchu strategických aliancí v ČR
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Koleňák, Jiří; Němeček, Petr
  Disertační práce se zabývá problematikou spolupráce mezi podniky. Tato problematika je aktuální především z důvodu vysokého stupně konkurence v ekonomice, která se dá označit za globalizovanou. Efektivní a řízená spolupráce potom představuje pro podniky nástroj, kterým mohou dosahovat konkurenčních výhod, umožňujících prosperovat za podmínek, které se neustále vyvíjejí. Disertační práce se dotýká problematiky vytváření a řízení alianční spolupráce malých a středních podniků v podmínkách podnikatelského prostředí ČR. Zaměřuje se na oblast faktorů, které mohou silně ovlivnit snahu podniků o dosažení konkurenceschopnosti prostřednictvím alianční spolupráce. Tyto faktory byly zkoumány pomocí technik sekundárního a posléze i primárního výzkumu. Na základě výsledků výzkumu je v závěrečné části práce uvedena metodika, která poskytuje řadu doporučení pro eliminaci potencionálně problematických situací v této oblasti.