Multisenzorové zabezpečení domácnosti s pomocí Raspberry Pi Zero

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem tohoto projektu bylo vytvoření multisenzorového zařízení pro domácnost, které by pokrylo všechny důležité aspekty, které se této problematiky týkají. Řešení by sestávalo z mikropočítače Raspberry Pi Zero, který by byl vybaven větší škálou senzorů. Takto vytvořený systém by měl být přístupný skrze zvolené softwarové řešení využitím platformy NODE-RED nebo Home Assistant. Úkolem tohoto zařízení by byl monitoring dění uvnitř domácnosti a sběr dat jako je průběžná teplota, vlhkost, míra pohybu a hladiny oxidu uhelnatého. V rámci práce došlo i k analýze již existujících řešení, které se věnují stejné problematice a to v rámci jak komerční sféry, tak i open-source. Došlo k analýze minimálního hardwarového vybavení systému tak, aby splňoval základní požadavky pro zabezpečení a umožnil uživateli získání cenných informací o dění v domácnosti. Výsledkem je funkční systém, jehož data jsou přístupná jak skrze mobilní telefon, tak i osobní počítač. Finální produkt by se pak měl vyjímat svojí finanční nenáročností, která dokáže konkurovat dostupným komerčním řešením.
Goal of this project was to create a multisensor device focused on home safety and which would cover all important aspects that are linked with it. The solution would consist of micro computer Raspberry Pi Zero, which would be equipped with wide range of sensors. This system should be reachable via chosen software solution and platform on which the system works such as NODE-RED or Home Assistant. Objective of such device is detailed monitoring of the ongoings inside the home and gathering of data such as temperature, humidity, level of activity and levels of carbon monoxide. There was also an analysis of already existing solutions of this topic within the scope of this work and the analysis was focused on either the commercial products and open-source ones. The proper analysis of required hardware which would cover all the essential functions of the system and which would let user to gain all the important data was also present. Result of my work is working system whose data are accessible via remote devices such as mobile phone or personal computer and which would give user proper control over his real estate. The final product should be cheap device, that is able to compete with available commercial solutions pricewise.
Description
Citation
SVOBODA, J. Multisenzorové zabezpečení domácnosti s pomocí Raspberry Pi Zero [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Šátek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a komise. Komise po uvážení dostupných podkladů rozhodla o hodnocení práce stupněm D a to hlavně s ohledem na omezený rozsah testování systému. Otázky u obhajoby: Analyzovaná existující řešení většinou oddělují senzory od řídicí jednotky. Vaše řešení vytváří kompaktní celek obsahující všechny prvky. V čem spatřujete výhodu tohoto přístupu? Jak je možné pomocí jediné jednotky sledovat více míst v zabezpečovaném objektu? Co vše je zahrnuto v uvedené ceně zařízení? Jakým způsobem je uživatel informován o dění v objektu? Co jsou momenty zasílání notifikací uživateli a jakým způsobem je odesílání řešeno? Jsou ošetřeny např. falešné poplachy apod.? Jaká funkcionalita je v současném stavu řešení poskytována? Notifikace je generována při každém detekovaném pohybu? Do jaké míry byla funkčnost zařízení testována a ověřována a jakým způsobem? Byl realizován uživatelský test? Jak dlouho bylo zařízení v provozu během testování? Byly validovány hodnoty měřené externími čidly?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO