Konstrukční návrh prototypové stolní navíječky lineárních cívek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem prototypové stolní navíječky lineárních cívek. V první části této práce jsou popsány základní vlastnosti cívky a metody jejího navíjení. V následující části byla provedena kritická rešerše dostupných navíječek na trhu na základě, které byl vytvořen samotný koncept navíječky. V práci je detailně popsán postup návrhu samotné navíječky spolu s konstrukčními variantami jednotlivých částí navíječky. Závěrem práce je prezentován dosažený koncept prototypové navíječky. Tato problematika byla řešena pomocí 3D programu SolidWorks a MKP v programu ANSYS Student. Celá práce popisuje jednotlivé kroky pro návrh samotného konceptu prototypové lineární navíječky a konstrukční řešení základních komponent.
The diploma thesis deals with the design of a prototype table winder for linear coils. The first part of this work describes the basic properties of the coil and its winding methods. In the following section, a critical search was made of the reels available on the market based on which the reel concept itself was created. The work describes in detail the procedure of the winder design together with the design variants of the individual parts of the winders. At the end of the diploma thesis is presented the needed prototype of the coil winder. This problem was solved by using the 3D program SolidWorks and FEM in the program ANSYS Student. The project describes the individual steps of the design of the concept of a prototype linear winder and the component's design.
Description
Citation
RYZA, V. Konstrukční návrh prototypové stolní navíječky lineárních cívek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Vysvětlete princip mechanického tensioneru. Hodnocení: Zodpovězeno 2) Vysvětlete důvod použití keramických materiálů pro naváděcí kladky. Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 1) Jaký byl budicí účinek u harmonické analýzy tyče? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jaké bylo v modelu zadáno tlumení? Hodnocení: Zodpovězeno 3) Je nutné kladku provléct? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Proč jste zjednodušoval geometrii v oblasti šroubovice? Hodnocení: Částečně zodpovězeno 5) Byla by při uvažování šroubovice ve výpočtu tuhost vyšší, či nižší? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Jaké je použití zmiňovaných cívek? Kolik mají závitů? Hodnocení: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO