Deformační a napěťová analýza dříků kyčelního implantátu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá deformační a napěťovou analýzou dříků totální náhrady kyčelního kloubu. Na začátku je popsána anatomie kyčelního kloubu, názvosloví jednotlivých částí implantátu a rozdělení dříků dle typu fixace v kosti, materiálu apod. Další část se věnuje normám, podle kterých se dříky vyvíjejí a vyrábějí. Součástí vývoje je i zkoušení dříků, ať už pomocí zkušebního zařízení, nebo s využitím výpočtového modelování. Pro dodané dříky je provedena deformační a napěťová analýza podle norem a studií zabývajících se touto problematikou. Tvorba geometrie dříků, nastavení okrajových podmínek a vyhodnocení výsledků analýzy je obsahem výpočtové části této práce. S těmito výsledky a jejich analýzou je možné dodané dříky mezi sebou porovnat a posoudit, který z nich je nejvíce, či naopak nejméně, staticky namáhán.
This bachelor thesis is focused on stress and strain analysis of hip femoral stems used in total hip arthroplasty. At the beginning of the work, there is a description of hip joint anatomy, the nomenclature of individual parts of the implant, and hip stem division by type of fixation in bone, material, etc. The next part is devoted to the standards, by which are hip stems invented and manufactured. One part of hip stem development is testing either with the use of test equipment or with the use of computation modeling. For supplied hip stems there is made stress and strain analysis, according to the standards and studies which are focused on this problem. Hip stem geometry creation, setting boundary conditions, and evaluation of the results of the analysis are the content of the calculation part of this work. With these results and analysis, it is possible to compare hip stems between one and the other and decide which one of them is the most or the least statically stressed.
Description
Citation
ČÁP, L. Deformační a napěťová analýza dříků kyčelního implantátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Vysvětlete pojem pojem ex vitro? Jaké mezní stavy mohou nastat u dříků kyčelních implantátů? Předepisují normy kde kontrolovat na dříku napětí? Jak byste se přesvědčil, že v místě fixace dříku bude napětí v lineární oblasti? Vysvětlete podrobněji použité okrajové podmínky? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO