Hydrogelové nosiče mikrobiálních kultur pro kontaktní vzorkování povrchů s biocidními vlastnostmi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na vývoj a optimalizáciu materiálu pre biologické vzorkovanie aktívnych povrchov s biocídnymi vlastnosťami. Cieľom bola modifikácia polyvinylalkoholu o metakrylové skupiny, stanoviť stupeň konverzie pripraveného polyméru, optimalizácia prípravy hydrogélov. Ďalej bolo cieľom preskúmať vplyv kopolymeračných prímesí metakrylátu sodného a polyetylénglykolu dimetakrylátu na botnacie a mechanické vlastnosti hydrogélov. Bolo zistené, že 20% obj. obsah polyetyleńglykolu dimetakrylátu najvýznamnejšie zvyšuje rýchlosť botnania v počiatočnej fáze absorpcie vody. Hydrogély tejto kompozície a hydrogély pozostávajúce len z čistého metakrylovaného polyvinylalkoholu, aj napriek predpokladu, po nabotnaní do rovnováhy zvyšujú mechanickú odolnosť. Hydrogély kompozície s obsahom oboch kopolymérnych prímesí absorbujú vodu v rovnovážnom stave v najvyššej miere zo skúmaných kompozícií.
This bachelor thesis is focused on the development and optimization of material for biological sampling of active surfaces with biocidal properties. The aim was to modify polyvinyl alcohol with methacrylic groups, to determine the degree of conversion of the prepared polymer, to optimize the preparation of hydrogels. Furthermore, the aim was to investigate the effect of copolymerization aditives of sodium methacrylate and polyethylene glycol dimethacrylate on the swelling and mechanical properties of hydrogels. It was found that 20% vol. the content of polyethylene glycol dimethacrylate most significantly increases the swelling rate in the initial phase of water absorption. The hydrogels of this composition and the hydrogels consisting only of pure methacrylated polyvinyl alcohol, despite the assumption, increase the mechanical resistance after swelling to equilibrium. The hydrogels of the composition containing both copolymer aditives absorb water at equilibrium to the highest extent of the investigated compositions.
Description
Citation
ANTÁLEK, A. Hydrogelové nosiče mikrobiálních kultur pro kontaktní vzorkování povrchů s biocidními vlastnostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Obhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Kozáková: Můžete vysvětlit změny v absorpčních spektrech? Márová: Na co by měl výsledný hydrogel sloužit? Víte, jak velké jsou testované bakterie a jaký mají tvar? Vala: Jsou výsledné rychlosti botnání dostatečné pro danou aplikaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO