Přesnost tržního ocenění nemovitostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je teoreticky vymezit metriky přesnosti ocenění a následné analytické vyhodnocení přesnosti tržního ocenění na různých segmentech trhu s nemovitostmi. Systematicky je diplomová práce dělena na několik kapitol. Úvodní část se zaměřuje na vymezení základních pojmů souvisejících s tržním oceněním. Je zde tedy jmenován trh s nemovitostmi, je uvedena legislativa vztahující se na oblast oceňování nemovitostí. V další části je popsáno tržní hodnocení a jsou specifikovány metody tržního ocenění. Poté jsou zde představeny specifické vlivy působící na tržní hodnotu nemovitosti. V části praktické je pozornost zaměřena na analýzu tržního ocenění na různých segmentech trhu s nemovitostmi. Zde jsou vymezeny čtyři oblasti, kterými je Olomouc, Prostějov, Vyškov a Kroměříž. Na těchto trzích jsou sledovány nemovitosti, jako jsou rodinné domy, byty, garáže. Následně je pomocí metrik přesnosti vyhodnocena přesnost tržního ocenění. V závěru jsou uvedené informace zhodnoceny.
The aim of this thesis is to theoretically define the metrics of valuation accuracy and subsequent analytical evaluation of market valuation accuracy in various segments of the real estate market. The diploma thesis is systematically divided into several chapters. The introductory part is focused on the definition of basic concepts with market valuation. The real estate market is therefore named here, and the legislation relating to real estate valuation is listed. The next section describes the market valuation methods and specifies the market valuation. specific effects on the market value of real estate are presented here. In the practical part, attention is focused on market valuation in various segments of the real estate market. Four areas are defined here, which are Olomouc, Prostějov, Vyškov and Kroměříž. Real estate, such as family houses, apartments, and garages, is monitored in these markets. Finally, market valuation is evaluated using accuracy metrics. In the end, the information is evaluated.
Description
Citation
POSPÍŠILÍK, L. Přesnost tržního ocenění nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Přesnost tržního ocenění nemovitostí. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl řádně a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: Ovlivňuje cenu nemovitostí ve městě Vyškov přítomnost vojenské posádky. Ing. Pavel Klika, Ph.D. položil otázku: Co vyjadřuje vámi stanovená přesnost tržního ocenění? Z jakého důvodu jsou u některých bytů výrazně vyšší jednotkové ceny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO