Přesnost tržního ocenění nemovitostí

but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Přesnost tržního ocenění nemovitostí. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl řádně a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: Ovlivňuje cenu nemovitostí ve městě Vyškov přítomnost vojenské posádky. Ing. Pavel Klika, Ph.D. položil otázku: Co vyjadřuje vámi stanovená přesnost tržního ocenění? Z jakého důvodu jsou u některých bytů výrazně vyšší jednotkové ceny?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRealitní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorCupal, Martincs
dc.contributor.authorPospíšilík, Lukášcs
dc.contributor.refereeDoležalová, Monikacs
dc.date.accessioned2022-06-18T07:55:56Z
dc.date.available2022-06-18T07:55:56Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je teoreticky vymezit metriky přesnosti ocenění a následné analytické vyhodnocení přesnosti tržního ocenění na různých segmentech trhu s nemovitostmi. Systematicky je diplomová práce dělena na několik kapitol. Úvodní část se zaměřuje na vymezení základních pojmů souvisejících s tržním oceněním. Je zde tedy jmenován trh s nemovitostmi, je uvedena legislativa vztahující se na oblast oceňování nemovitostí. V další části je popsáno tržní hodnocení a jsou specifikovány metody tržního ocenění. Poté jsou zde představeny specifické vlivy působící na tržní hodnotu nemovitosti. V části praktické je pozornost zaměřena na analýzu tržního ocenění na různých segmentech trhu s nemovitostmi. Zde jsou vymezeny čtyři oblasti, kterými je Olomouc, Prostějov, Vyškov a Kroměříž. Na těchto trzích jsou sledovány nemovitosti, jako jsou rodinné domy, byty, garáže. Následně je pomocí metrik přesnosti vyhodnocena přesnost tržního ocenění. V závěru jsou uvedené informace zhodnoceny.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to theoretically define the metrics of valuation accuracy and subsequent analytical evaluation of market valuation accuracy in various segments of the real estate market. The diploma thesis is systematically divided into several chapters. The introductory part is focused on the definition of basic concepts with market valuation. The real estate market is therefore named here, and the legislation relating to real estate valuation is listed. The next section describes the market valuation methods and specifies the market valuation. specific effects on the market value of real estate are presented here. In the practical part, attention is focused on market valuation in various segments of the real estate market. Four areas are defined here, which are Olomouc, Prostějov, Vyškov and Kroměříž. Real estate, such as family houses, apartments, and garages, is monitored in these markets. Finally, market valuation is evaluated using accuracy metrics. In the end, the information is evaluated.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILÍK, L. Přesnost tržního ocenění nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other135584cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206579
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNemovitostcs
dc.subjectmetriky přesnostics
dc.subjecttržní oceněnícs
dc.subjectnabídkacs
dc.subjectpoptávka.cs
dc.subjectReal estateen
dc.subjectaccuracy metricsen
dc.subjectmarket valuationen
dc.subjectsupplyen
dc.subjectdemand.en
dc.titlePřesnost tržního ocenění nemovitostícs
dc.title.alternativeProperty Valuation Accuracyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-17-15:31:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid135584en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 09:55:56en
sync.item.modts2022.06.18 08:15:13en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_135584.html
Size:
8.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_135584.html
Collections