Návrh zalévacího modulu pro mobilní robot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práca je zameraná na návrh zalievajúceho modulu pre mobilného robota. Hlavnými cieľmi práce sú návrhy rôznych koncepcií zalievajúceho modulu a ich následné porovnania, zakončené výberom finálnej koncepcie, ktorá ústi do jej realizácie vo forme prototypu s následným otestovaním jeho vlastností. Prvá časť práce je zameraná na rozbor problematiky a definíciu zadanej úlohy spolu s hlavnými parametrami a požiadavkami. Druhá časť obsahuje prehľad známych riešení danej problematiky a návrhy vlastných koncepcií zalievajúceho modulu a jeho jednotlivých súčastí. Návrhy sú porovnané a zhodnotené z hľadiska ich úžitkových vlastností, zložitosti a ceny. V tretej časti prichádza na základe hodnotenia najsľubnejších variantov k výberu finálnej koncepcie a zároveň k návrhu a výberu finálneho konštrukčného riešenia. Štvrtá časť je zameraná na návrh a realizáciu prototypu, obsahuje výber a návrh potrebných komponentov, zostavenie modulu a vytvorenie riadiaceho programu zalievajúceho modulu. Záverečná, piata časť obsahuje testovanie funkčných vlastností prototypu, ich zhodnotenie a následné návrhy na jeho vylepšenie.
The diploma thesis is focused on the design of a watering module for a mobile robot. The main goals of this work are to design various concepts of the watering module and their subsequent comparison, ending with the selection of the final concept, which results in its implementation in the form of a prototype with subsequent testing of its properties. The first part of this work is focused on the analysis of the issue and the definition of the assigned task together with the main parameters and requirements. The second part contains an overview of known solutions to the issue and designs for own concepts of the watering module and its individual components. The designs are compared and evaluated in terms of their performance, complexity and price. In the third part, based on the evaluation of the most promising variants, there is a selection of the final concept and after that designing and selection of the final constructional solution. The fourth part is focused on the design and implementation of the prototype, contains the selection and design of the necessary components, module assembly and the creation of the control algorithm of the watering module. The final fifth part contains testing of the functional properties of the prototype, their evaluation and subsequent suggestions for its improvement.
Description
Citation
VIZVÁRY, P. Návrh zalévacího modulu pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Jaký je objem zásobníku? Jakým způsobem se voda do zásobníku doplňuje? Dokážete určit výtlačnou výšku čerpadla kromě měření, které jste provedl také výpočetně? Proč je na výstupu čerpadla umístěn elektroventil? Řídicí jednotka je určená pouze pro tento účel, nebo řídí i něco jiného? Můžete specifikovat důvody neúspěšných pokusů zalití? Co myslíte požadavkem na zvýšení frekvence měření ultrazvukového senzoru, který uvádíte v závěru práce. Dokážete zhodnotit co způsobuje rozptyl polohy koncového efektoru při opakovaných měřeních? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO