Nová synagoga Česká Lípa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem diplomové práce je architektonická studie nové synagogy v České Lípě. Navržené řešení má za cíl vytvořit celek sloužící místní židovské obci a dalším návštěvníkům. Budova obsahuje samotný chrámový prostor včetně mikve, administrativu obce, workshopové prostory, přednáškový sál, knihovnu, kosher restauraci a podzemní parkoviště. Na vymezeném území se nacházela původní synagoga, která byla vypálená během křišťálové noci. Návrh je tvořen jasnou a čitelnou geometrií, jenž vytváří otevřené nádvoří, ve kterém je symbolicky zasazena mandloň související se svátkem Tu bi-švat. Nádvoří vytváří klidný a přívětivý prostor, který je izolován od negativních vlivů prostředí. Objekt se dělí na tři pomyslné části – samotnou synagogu, administrativní zázemí židovské obce a kosher restauraci. Synagoga se tvarově odlišuje od zbylé části komplexu. Je tvořena obdélníkovým tvarem, který je zakončen půlkruhem. Celý její objem je orientovaný na východ a je pootočen vůči zbylé části objektu a svojí hmotou částečně uzavírá nádvoří. Chrámový prostor je prosvětlen mléčným pásovým oknem, které probíhá kolem celého obvodu. Půlkruhový tvar se dále propisuje do interiéru, kdy plynule přechází do ochozu. Celková geometrie prostoru je podpořena kruhovou bimou, nad kterou je zavěšen lustr tvořený z ocelové pozlacené konstrukce a křišťálového skla. Ten plní funkci věčného světla. V části parteru směrem do nádvoří a v části kosher restaurace je objekt prosklený. Křídlo restaurace je obehnáno vykonzolovanou betonovou deskou, která vytváří závětří pro vstup a zároveň kryje venkovní terasu. Okenní otvory a vstupy do restaurace pro zaměstnance mají zakulacená ostění, která zjemňují celkový ráz budovy. Okna jsou umístěna v pravidelných rozestupech, které mají podporovat celkovou důstojnost navržené budovy. Součástí návrhu je i kašna a památník vyhořelé synagogy. Památník je umístěn v severní části vedle synagogy a svou hmotou definuje pomyslnou hranici veřejného a poloveřejného prostoru.
The topic of the diploma thesis is an architectural study of the new synagogue in Česká Lípa. The proposed solution aims to create a complex which serves the local Jewish community and other visitors. The building contains the temple itself, including a mikveh, community administration, workshop space, lecture hall, library, kosher restaurant, and underground parking. The original synagogue was located in the defined area. The design consists of a clear geometry, which creates an open courtyard, in which the almond tree associated with the Tu Tu-shvat holiday is symbolically planted. The courtyard creates a quiet and welcoming space, which is isolated from the negative effects of the surrounding environment. The building is divided into three parts - the synagogue itself, the administrative background of the Jewish community and a kosher restaurant. The shape of the synagogue differs from the rest of the complex. It consists of a rectangular shape that ends in a semicircle. Its entire volume is oriented to the east and is rotated against to the rest of the building and its mass partially encloses the courtyard. The temple space is illuminated by a window that runs around the entire temple. The semicircular shape is further copied into the interior, where it flows smoothly into the gallery. The overall geometry of the space is supported by a circular bima, above which is hung a chandelier made of gilded steel construction and crystal glass. The tract of the restaurant has a concrete slab, which creates a lee for the entrance and at the same time covers the outdoor terrace. The windows are placed at regular intervals to promote the overall dignity of the designed building. The design also includes a fountain and a memorial to the burnt-out synagogue. The monument is in the northern part next to the synagogue and its mass defines the imaginary boundary of public and semi-public space.
Description
Citation
PITIS, D. Nová synagoga Česká Lípa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša - předseda, prof.Ing. Martina Peřinková, Ph.D - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing. arch Jakub Kotek - člen, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Studen představuje svoji práci. Student reaguje na oponentské připomínky. - Tepelná izolace? SDK v garážích? Jak je řešeno zasklení oken a jak bude čištěno? Řešení stínění? Založení na pěnovém skle? Obnovitelné zdroje a využití šedých zdrojů? Otázky komise: - Jak je řešena zaklenuta střecha u synagogy a vazba na zelenou střechu? Přenesení tahových sil ve skořepině a nutnost táhel? Co vedlo k tvaru a natočení samotné synagogy? Akustika hlavního prostoru synagogy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO