Porovnání třecích vlastností kosmetických masážních přípravků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tribologickými vlastnostmi masážních přípravků – krémů a olejů. Jejím cílem je porovnat vybrané přípravky mezi sebou. K experimentům byl využit tribometr v konfiguraci pin-on-plate, který simuluje roztírání přípravku na kůži. Jako model lidské kůže byla použita kůže hovězí. Vlastnosti přípravků byly porovnány na základě chování součinitele tření v průběhu měření. Během experimentů byl nalezen vhodný parametr, pomocí kterého lze jednoduše porovnat trvanlivosti přípravků. Podle výsledků byl vybrán nejlepší olej z hlediska trvanlivosti a také skluznosti. Práce by mohla posloužit jako základ pro hodnocení a výběr přípravků vhodných k masážním účelům.
This bachelor’s thesis examines tribological properties of massage products (creams and oils). Its aim is to create a comparison of the selected products. Tribometer in the pin-on-plate configuration was used for the experiment because of its ability to simulate the process of rubbing the product on the skin. Cowhide was used as a model of human skin. The attributes of products were compared based on the characteristics of the coefficient of friction during the measurements. Through the experiments a suitable parameter was found for easy comparison of the product's durability. According to the results the best oil was selected in terms of durability and lubrication. The thesis could be used as a basis for creating a standardised method for evaluation and selection of products suitable for massage purposes.
Description
Citation
DOHNAL, P. Porovnání třecích vlastností kosmetických masážních přípravků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Lze nějak vysvětlit proč u některých přípravků průměrná hodnota součinitele tření naroste/poklesne při použití namísto 0,4 ml 0,2 ml? (Obr. 5-11, 5-12, 5-21, 5-22). - zodpovězeno 2) Proč jsou naměřené trendy součinitele tření takto roztřepané (Obr. 4-4)? Nemůže následné zpracování ovlivňovat prezentované výsledky? - zodpovězeno 3) Jaký je tedy kromě porovnání součinitele tření závěr této studie? Jaké přípravky jsou tedy pro masáž nejvhodnější (olej nebo krém)? Měly by vykazovat nízký či vysoký součinitel tření? - zodpovězeno Ing. Košťál: Jak si vysvětlujete změnu součinitele tření v průběhu měření? Proč po píku zase klesne? Co se bude dít dál se suchým kontaktem? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO