Vliv hyaluronanu s různou molekulovou hmotností na korozní chování hořčíkové slitiny AZ31 ve fyziologickém roztoku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem hyaluronanu s různou molekulovou hmotností na korozní chování hořčíkové slitiny AZ31 v prostředí fyziologického roztoku. Pro elektrochemické testy byly využity metody potenciodynamická polarizace (PDP) a elektrická impedanční spektroskopie (EIS). Povrchová a mikroskopická analýza byla provedena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a energiově disperzní spektrometrie (EDS). Pro charakterizaci korozního roztoku a povrchu slitiny AZ31 byly využitý ponorné testy.
This bachelor’s thesis deals with the influence of hyaluronan with different molecular weight on the corrosion properties of magnesium alloy AZ31 in the environment of physiological solution. Potentiodynamic polarization (PDP) and electrical impedance spectroscopy (EIS) methods were used for electrochemical tests. Surface and microscopic analysis were performed using scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive spectrometry (EDS). Immersion tests were used to characterize the corrosion solution and the surface of the AZ31 alloy.
Description
Citation
TRNKOVÁ, Z. Vliv hyaluronanu s různou molekulovou hmotností na korozní chování hořčíkové slitiny AZ31 ve fyziologickém roztoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Studentka obhajovala práci na téma Vliv hyaluronanu s různou molekulovou hmotností na korozní chování hořčíkové slitiny AZ31 ve fyziologickém roztoku. Nejdříve komisy vysvětlila význam kyseliny hyaluronové a slitiny AZ31. V rámci expermentální části ukázala výsledky z potenciodynamické polarizace, elektroskopické impedační spektroskopie, ponorových testů a charakterizace povrchu pomocí SEM-EDS. Po shrnutí výsledků byly zodpovězeny otázky oponenta: 1) V práci uvádíte, že Mg slitiny jsou vhodné pro biomedicínské aplikace. Slitiny AZ však nejsou zcela vhodnými kandidáty, proč tomu tak je? Jaké Mg slitiny a případně jaké materiály na bázi Mg by byly pro aplikace in vivo vyhovující. 2) Na str. 10 v kap. 2.1.2 uvádíte, že prostředí má na korozi Mg slitin velký vliv. Popište, jak reaguje Mg a jeho slitiny v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí (vč. příslušných polarizačních a depolarizačních reakcí) a jak reaguje Mg v prostředí s chloridovými ionty, které zmiňujete v práci. 3) Jak uvádíte na str. 17, průměrná molekulová hmotnost HY v lidském těle je asi 6 000-70 000 kDa, kdy v různé části těla jsou různé koncentrace HY. Jaký na základě Vámi naměřených dat očekáváte průběh koroze a vliv HY o této molekulové hmotnosti na korozní chování Mg slitin, a to jak pro nízké (0-0,75 g/l) tak vysoké koncentrace (>0,75 g/l). Komise dále položila tyto otázky: 1) Nedochází k problémům s lithiem? 2) Frakce kyseliny hyaluronové byly komerční produkty? Studentka odpověděla na otázky velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO