Anorganické retardéry hoření a jejich aplikace do kompozitů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V první část této bakalářské práce jsou popsány nejpoužívanější anorganické retardéry hoření, jejich mechanismy účinku a nejběžnější metody charakterizace hořlavosti. V druhé experimentální části je zkoumán vliv dvou systémů, které se skládaly vždy z matrice a dvou plniv v různém poměru, na viskozitu, tepelnou stabilitu a hořlavost materiálu. Matricí byla nenasycená polyesterová pryskyřice. Prvním plnivem byl vždy retardér hoření na bázi hydroxidu hlinitého, který byl kombinován s druhým plnivem na bázi buď polyfosfátu amonného, nebo melamin polyfosfátu. U vzorků pryskyřice byla stanovena viskozita a následně byla odlita tělesa na další testy. Tělesa byla analyzována termogravimetricky a pomocí plamenné zkoušky hořlavosti. Obecně s přibývajícím množstvím plniv rostla viskozita, klesala teplota rozkladu a hořlavost.
In the first part of this bachelor thesis frequently used fire retardant additives are described as well as their mechanisms of action and the most common methods of flammability characterization. In the second experimental part the influence of two systems, consisting of a matrix and two fillers in different ratios, on viscosity, thermal stability and flammability were examined. Unsaturated polyester resin was used as the matrix. The first filler was always a fire retardant based on aluminium hydroxide, which was combined with the second filler based on either ammonium polyphosphate, or melamine polyphosphate. Viscosity of these samples was determined and casts for further analyses were made. Casts were analysed with thermogravimetric analysis and by flammability tests. Generally, with higher filler content the samples were more viscous, thermally degraded at lower temperatures and had better fire characteristics.
Description
Citation
BERGMANN, O. Anorganické retardéry hoření a jejich aplikace do kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student obhajoval práci na téma Anorganické retardéry hoření a jejich aplikace do kompozitů. Po seznámení s cíly a motivace práce se zaměřil na přípravu vzorků. V experimentální práci byly ukázány výsledky měření viskozity, DTA analýzy a zkoušek plamenem. Po závěrečném shrnutí výsledků byl student vyzván k odpovědím na otázky oponenta: 1) V BP jste neuvedl využití Boehmitu jako retardéru hoření. Můžete úvést složení minerálu a porovnat teplotu rozkladu s ATH, případně jinými anorganickými hydroxidy používanými jako retardéry hoření? 2) Prováděl jste TGA používaných anorganický plniv, které jste aplikoval do připravovaných vzorků? Nebo jste vycházel z literárních zdrojů ? Můžete termické chování použitých plniv prezentovat a porovnat se vzorky uvedenými v závěru jako vyhovující pro V-0? 3) Lze na základě výsledků BP posoudit, zda docházelo k synergickému efektu použitých retardérů hoření? Po odpovědích na položené otázky byly komisí položeny tyto otázky: 1) Co je první peak na DTA křivce? 2) Proč jste DTA analýzu nedělali i na vzduchu? 3) Jaký retardér byl ve srovnávacím vzorku? Na dané otázky student velmi dobře odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO