Příprava a charakterizace mikro-referenčních elektrod pro bioelektronické systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Předmětem této práce byla konstrukce a měření dlouhodobé stability mikro-referentních elektrod na bázi anodizovaných Ag drátů a Ti drátů s Ag/AgCl pastou. V rámci této práce byl také sestrojen měřicí aparát, pomocí něhož byla dlouhodobá stabilita měřena. V dnešní době jsou na trhu dostupné komerční referentní elektrody. Tyto komerční produkty se vyznačují především výbornou dlouhodobou stabilitou, ale jsou příliš velké a drahé pro využití v bioelektronických systémech. Ve vědecké komunitě proto dochází v posledních letech o pokusy miniaturizace referentních elektrod. Bez nich není možné provádět velkou část elektrochemických měření. Na základě měření dlouhodobé stability bylo zjištěno, které ze zkoumaných vzorků splňují požadavky pro použití v bioelektronických systémech. Také bylo určeno, který ze zkoumaných vzorků je nejvhodnější. Posledním výsledkem této práce je měřicí aparát, pomocí něhož je možné měřit dlouhodobou stabilitu až třiceti dvou elektrod.
The subject of this work was the construction and long term stability measurement of micro-reference electrodes based on anodized silver wire and titanium wire with Ag/AgCl paste. A measuring apparatus, with which the long term stability was measured, was constructed as a part of this work. These days, commercial reference electrodes are available on the market. These reference electrodes are characterized by their excellent long term stability, however, they are too large and too expensive to be used in bioelectronic systems. Because of this, the science community has been trying to miniaturize reference electrodes in the past years. Without reference electrodes, it is impossible to do most electrochemical measurements. Based on the long term stability of measured samples it was determined which of the samples meet the criteria for bioelectronic measurements. It was also determined which of the studied samples were most suitable. The last result of this work is a measuring apparatus that can measure the long term stability of up to thirty-two electrodes.
Description
Citation
FLORIAN, V. Příprava a charakterizace mikro-referenčních elektrod pro bioelektronické systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student obhajoval práci na téma Příprava a charakterizace mikro-referenčních elektrod pro bioelektronické systémy. Na začátku prezentace představil cíle práce a referenční i pseudo-referenční elektrody. Následně popsal provedené experimenty a problémy provázející měření. Po shrnutí výsledků byl student vyzván k odpovědím na otázku oponenta: 1. Jakým způsobem světlo může ovlivnit měřenou hodnotu potenciálu, a případně i dlouhodobou stabilitu? Poté komise položila tuto otázku: 1) Jadnalo se o bioenergetické nebo biotechnologické systémy? Na tuto otázku student výborně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO