Studium transportu tepla v objemových materiálech s elektricky vodivými příměsemi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na studium transportu tepla v objemových materiálech vyrobených z filamentů PLA (kyseliny polymléčné) pomocí 3D tisku. Pro následné aplikace je důležité znát elektrické, dielektrické a tepelné parametry materiálů s různými barvivy, pigmenty a elektricky vodivými příměsemi. Cílem práce je prostudovat především tepelné vlastnosti série a vliv příměsí na tyto vlastnosti. Hlavní náplní je studium tepelných vlastností vzorků. V teoretické části jsou zmíněny různé metody 3D tisku, metody měření tepelných vlastností, a nakonec jsou popsány vlastnosti polymeru kyseliny mléčné. Experimentální část je věnována popisu procesu 3D tisku vzorků k měření a následně je popsána metoda měření tepelných vlastností vytištěných vzorků. Pro vzorky s elektricky vodivými příměsemi byl zjištěn součinitel tepelné vodivosti v rozmezí (0,217–0,292) W/m/K a měrná tepelná kapacita (382,2–1 007,2) J/kg/K. Ukázalo se, že elektricky vodivé materiály (PLA s příměsemi kovů) vykazují velice dobrý součinitel tepelné vodivosti a menší měrnou tepelnou kapacitu, naopak materiály s příměsí barviv a pigmentů vykazují menší součinitel tepelné vodivosti a větší měrnou tepelnou kapacitu.
Bachelor thesis is focused on the study of heat transport in bulk materials made from PLA (polylactic acid) filaments by 3D printing. For subsequent applications it is important to know the electrical, dielectric and thermal parameters of materials with different dyes, pigments and electrically conductive additives. The aim of this work is mainly to study the thermal properties of the series and the influence of additives on these properties. The main focus is to study the thermal properties of the samples. In the theoretical part, different 3D printing methods are mentioned, the methods of measuring the thermal properties, and finally the properties of the lactic acid polymer are described. The experimental part is devoted to the description of the process of 3D printing samples for measurements and then the method of measuring the thermal properties of the printed samples is described. For samples with electrically conductive admixtures, the thermal conductivity was found to be in the range of (0,217–0,292) W/m/K and the specific heat capacity was found to be (382,2–1 007,2) J/kg/K. The electrically conductive materials (PLA with metallic admixtures) were found to have a very good thermal conductivity and a smaller specific heat capacity, while the materials with admixtures of dyes and pigments showed a smaller thermal conductivity and a larger specific heat capacity.
Description
Citation
VACULA, J. Studium transportu tepla v objemových materiálech s elektricky vodivými příměsemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student v rámci obhajoby své bakalářské práce na téma Studium transportu tepla v objemových materiálech s elektricky vodivými příměsemi nejdříve představil cíle práce, a poté přešel na experimentální část. V rámci této části vysvětlil postup 3D tisku svých vzorků a způsob jejich měření. V experimentální části popsal výsledky z měření tranzientní odezvy, měrné tepelné kapacity a teplotní vodivosti. Po závěrečném shrnutí výsledků byl student vyzván k odpovědím na otázky oponenta: 1) "V kapitole ""Termočlánky"" zmiňujete, že platina oxiduje při 600°C, zatímco v ""Odporových teploměrech"" uvádíte, že je možné s ní měřit až do 962°C. Jak je to možné?" 2) "Z hlediska součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity vychází všechny barevné 3D tištěné vzorky srovnatelně, avšak s výjimkou zelené barvy. 3) Dále ze vzorků plněných kovovými částicemi vychází nejnižší hodnoty pro vzorek plněný mědí. Oproti vzorku plněného ocelí je rozdíl dokonce velmi značný. Čím si tyto jevy vysvětlujete?" 4) Je možné při měření teplotních vlastností brát 3D tištěné těleso jako plné, kompaktní těleso? Po zodpovězení všech otázek oponenta položila komise následující otázky: 1) Měřili jste také referenční vzorek? 2) Jak jste zajistili aby se Vám nedotýkaly dráty při měření? Na dané otázky student výborně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO