Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v lokalitě Brno - Černá Pole a Brno - Lesná.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá historickým vývojem výstavby bytových domů a jeho vlivem na tržní ceny bytů v současnosti v lokalitách Brno-Černá Pole a Brno-Lesná. V teoretické části je popsán územní rozvoj Černých Polí a Lesné a jednotlivá období výstavby bytových domů podle historického vývoje. Praktická část se zabývá analýzou ohraničeného trhu s byty v lokalitách Brno-Černá Pole a Brno-Lesná a následným srovnáním napříč jednotlivými druhy výstaveb.
Diploma thesis deals with the historical development of apartment building construction and its influence on the market prices of flats currently in the localities Brno-Černá Pole and Brno-Lesná. The theoretical part describes the territorial development of Černá Pole and Lesná and the individual periods of apartment buildings construction according to the historical development. The practical part deals with the analysis of a limited market of flats in the localities of Brno-Černá Pole and Brno-Lesná and the subsequent comparison across individual types of construction.
Description
Citation
KONEČNÁ, A. Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v lokalitě Brno - Černá Pole a Brno - Lesná. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v lokalitě Brno - Černá Pole a Brno - Lesná. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Ing. Pavel Klika, Ph.D., položil otázku: Jak jste hodnotila velikost bytů? prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Jak jste hodnotila jednotlivé etapy výstavby?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO