Návrh pásové brusky pro robotické broušení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakal´aˇrsk´a pr´ace se zab´yv´a n´avrhem stacion´arn´ p´asov´e brusky pro robotick´e brouˇsen´. Bruska je z duvodu univerz´alnosti konstruov´ana tak, aby byla naklopiteln´a ve v´ce os´ach. V teoretick´e ˇc´asti je popis´an princip p´asov´e brusky a problematika robotick´eho brouˇsen´. Kromˇe z´akladn´ch principu je nast´nˇen tak´e souˇcasn´y stav pozn´an´ v dan´e problematice. V ´uvodu praktick´e ˇc´asti je na z´akladˇe reˇserˇse a v´ybˇeru vhodn´ych variant, po ˇc´astech, nakonfigurov´an koncept brusky. N´asleduje konstrukˇcn´ n´avrh, doprov´azen v´ypoˇcty, nezbytn´ymi pro zajiˇstˇen´ spr´avn´e funkce zaˇr´zen´. V´ystupem pr´ace je 3D model mechanick´e konstruke brusky s ˇc´asteˇcnou v´ykresovou dokumentac´.
This bachelor thesis focuses on stationary robotic belt grinder. The grinder is designed to be tiltable in multiple axes, to guarantee its versatility. The theoretical part describes the belt grinder’s working principle and the fundamentals of robotic grinding. In addition, current trends in this branch are described. At the beginning of the practical part, the concept of the grinder is configured, part by part. This configuration is based on the theoretical research and the choice of the best option. The mechanical design follows, supported by calculations, indispensable to ensure the right functionality of the machine. This thesis’s outlet is a 3D model of the mechanical construction of the grinder with a partial drawing and technical documentation.
Description
Citation
ŠIMARA, V. Návrh pásové brusky pro robotické broušení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh pásové brusky pro robotické broušení“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Co se stane, když se usadí prach na indukčním snímači? - Jak je řešena bezpečnost válce při výpadku tlakového vzduchu? - Na co používáte měnič kmitočtu? - Jak bude zajištěna síla od broušení? Student bez problémů odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO