Porovnání různých přístupů v ab initio modelovaní mechanických a magnetických vlastností materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu kvantově-mechanického popisu mezi-atomárních interakcí na výsledky ab initio výpočtů magnetických a mechanických vlastností Fe, -TiAl a Ni2MnGa. Zkoumány byly dvě metody pro popis interakcí, jmenovitě metoda projektovaných přidružených vln a metoda lineární kombinace atomových orbitalů, které jsou implementovány v ab initio softwarech VASP a SIESTA. Hodnoty magnetických momentů v závislosti na objemových a tetragonálních deformačních drahách poukazují na relativní srovnatelnost napříč těmito metodami. Avšak výsledky elastických konstant poukazují na nevhodnost ab initio softwaru SIESTA pro výpočet elastických konstant metodou napětí-deformace (stress-strain metoda). Součástí praktické části této diplomové práce je vytvoření skriptu pro výpočet elastických konstant v programovacím jazyku Python.
This thesis studies the influence of the quantum-mechanical description of interatomic interactions on the results of ab initio calculations of magnetic and mechanical properties of Fe, -TiAl and Ni2MnGa. Two methods for the description of interactions were examined, the projector-augmented wave method and the linear combination of atomic orbitals, implemented in ab initio codes VASP and SIESTA, respectively. The results of the dependence of the magnetic moments on the volume or tetragonal deformation paths indicate relative comparability across these two methods. However, calculated elastic constants also point to the unsuitability of the SIESTA software for calculations of elastic constants using the stress-strain method. Additionally, as a part of the thesis, a script for the calculation of elastic constants was created in the programming language Python.
Description
Citation
ČAVOJEC, M. Porovnání různých přístupů v ab initio modelovaní mechanických a magnetických vlastností materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
1. Vlastní obhajoba diplomové prác 2. Posudek vedoucího práce 3. Posudek oponenta práce 4. Odpovědi na dotazy oponenta 5. Odpovědi na dotazy komise - co je přínosem práce - záporné hodnoty některých elastických konstant - jsou možné? - teplotní závislost elastických konstant - jak elasticita souvisí s interakcí dislokací
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO