Hodnocení rozměrové a tvarové přesnosti součástí vyrobených z plastu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je hodnocení rozměrové a tvarové přesnosti součástí vyrobených z plastu. K tomu bylo využito celkem 10 vzorků vyrobených dvěma typy výroby, extruzí a 3D tiskem metodou FFF. Polotovary byly po výrobě frézovány, čímž vznikly vzorky o požadovaných rozměrech. Vzorky byly frézované z jedné strany bez chladicí emulze a z druhé strany s chladicí emulzí, která měla významný vliv na výsledné hodnoty tvarové přesnosti. Obrobeno bylo tedy celkem 20 ploch k hodnocení. Pro hodnocení rozměrů byly vybrány dva parametry, a to vzdálenost a rovnoběžnost. Při měření tvarů bylo hodnoceno 11 parametrů, a to pomocí 2D profilu drsnosti a 3D textury povrchu. Jedním z nejpoužívanějších parametrů, který byl hodnocen při měření tvarů, byla průměrná aritmetická odchylka profilu, která se značí Ra. Z výzkumu práce bylo zjištěno, že nejvyšší přesnosti byly naměřeny u materiálu PA, který byl vyrobený 3D tiskem a obrobený s chladicí emulzí. V závěru praktické části autor také vytváří doporučení vzhledem k praktickému využití materiálů.
The aim of this thesis is to evaluate the dimensional and shape accuracy of components made of plastic. A total of 10 samples, produced by two types of production, extrusion and 3D printing using the FFF method, were used for this purpose. The semi-finished products were milled after production, which resulted in samples of the required dimensions. The samples were milled on one side without cooling emulsion and on the other side with cooling emulsion, which significantly affected the resulting shape accuracy values. Thus, a total of 20 surfaces were evaluated. Two parameters were selected to evaluate the dimensions, namely distance and parallelism. When measuring the shapes, 11 parameters were evaluated using a 2D roughness profile and a 3D surface texture. One of the most used parameters that was evaluated when measuring shapes was the arithmetic mean deviation of the roughness profile, which is denoted as Ra. The research found that the highest accuracies were measured for the material PA produced by 3D printing and milled with a cooling emulsion. At the end of the practical part, the author also makes recommendations regarding the practical use of materials.
Description
Citation
TUZA, M. Hodnocení rozměrové a tvarové přesnosti součástí vyrobených z plastu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký mechanismus mohl způsobit opotřebení nástroje při obrábění? zodpovězeno 2. Jaké rozměrové a geometrické parametry byly měřeny na daných vzorcích? částečně zodpovězeno 3. Je možné použít záporný úhel čela při obrábění plastů? zodpovězeno 4. Jaká je drsnost povrchu plastového dílu po vstřikování? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO