Kotel na tuhá alternativní paliva menších výkonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování tuhých alternativních paliv s požadovaným tepelným výkonem 5 MW. V úvodu práce jsou provedeny stechiometrické výpočty, dále je stanovena účinnost kotle nepřímou metodou. Poté jsou navrženy rozměry kotle spolu s jednotlivými teplosměnnými plochami. Poslední část práce je věnována ověření tepelné bilance, kontrole chlorové koroze a stanovení tlakových ztrát na straně pracovního média a na straně spalin. V příloze práce se nachází výkresové schéma kotle.
The master’s thesis deals with the design of a grate boiler with natural circulation for the combustion of refuse-derived fuels with the required heat output of 5 MW. Stochiometric calculations are executed at the introduction of the thesis, furthermore, the efficiency of the boiler is set down by an indirect method. Afterwards, the dimensions of the boiler are designed, with individual heat-exchanging surfaces. The last part of the thesis is dedicated to verifications of heat balance, the check of chlorine corrosion and setting down pressure losses for working medium and also for flue gas. The scheme of the boiler is attached in the appendix.
Description
Citation
KUDÝN, D. Kotel na tuhá alternativní paliva menších výkonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Následně padly tyto doplňující dotazy: Proč je třetí tah ve výkresu úžší při porovnaní s ostatními tahy? - zodpovězeno Jak se postihuje změna výkonu kotle u nekatalitické denitrifikace? - zodpovězeno Kde by se vstřikoval čpavek u navrženého kotle? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO