Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá základní konstrukcí, rozdělením a různým využitím stacionárních průmyslových robotů. V první části je zmíněna základní definice a struktura robotu, která je ve světě všeobecně využívána. Obsahuje také základní komponenty robotu, které jsou podrobněji popsány a případně rozděleny podle funkčnosti. V druhé části se nachází příklady robotů, které se prakticky využívají v dnešní době, a po této části následuje kapitola, ve které nalezneme poměrně nové technologie, které nejsou úplně dokonalé a neustále se vyvíjejí. Na závěr je vložen rozbor technologie robotů, proč na světě existují a proč nám usnadňují život.
This thesis deals with the basic construction, separation and various uses of stationary industrial robots. In the first part is mentioned the basic definition and structure of the robot, which is widely used in the world. It also contains the basic components of the robot, which are described in more detail and possibly divided according to functionality. The second part include examples of robots that are practically used today, and this part is followed by a chapter in which we find relatively new technologies that are not completely perfect and are constantly evolving. Finally, there is an analysis of robot technology, why they exist in the world and why they make our lives easier.
Description
Citation
KYKAL, R. Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Konstrukce a aplikace stacionárních průmyslových robotů“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Objasněte výstupy ve vytvořeném blokovém schématu v otázce oponenta. - Z kolika zdrojů jste čerpal? - Objasněte úvahy v závěru Vaší práce. - Proč jste kladl takový důraz na mobilní roboty? Student zodpověděl otázky komise se značnými problémy. Komise nesdílí názor vedoucího na hodnocení předložené práce, nicméně práce splňuje minimální požadavky. Vzhledem k tomu, že se jedná o rešeršní práci jsou nedostatečné také zdroje ze kterých student čerpá. Podstatná část práce vychází pouze z jednoho zdroje. Z tohoto důvodu se komise rozhodla pro hodnocení E.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO