Solární zavlažování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou solárneho zavlažovania spojenou s návrhom a zhotovením vlastného riešenia. Začiatok práce sa venuje analýze komerčného zariadenia, pričom určí jeho možné inovácie. Pokračuje rozborom a výberom jednotlivých komponentov pre vlastné riešenie. Navrhnuté zariadenie disponuje mikrokontrolérom, ktorý vyhodnocuje dáta z príslušných komponentov, čím riadi procesy systému. Vďaka ochrane voči samo-zničeniu spôsobenému minutím vody alebo upchatí hadice, ochranou rastlín pred prepolievaním a aditívnou funkciou hnojenia sa jedná a kompaktný systém solárneho zavlažovania. V závere sa práca venuje testovaniu vytvoreného zariadenia a rozboru dosiahnutých výsledkov.
This bachelor thesis deals with the issue of solar irrigation system together with the design and manufacture of the owner´s solution. The beginning of the thesis deals with the analysis of commercial equipment, determining its possible innovations. It continues with the analysis and selection of individual components for author´s solution. Newly designed device has a microcontroller that evaluates data from the relevant components, thus controlling the system processes. Thanks to the protection against self-destruction caused by running out of water or clogged hoses, the protection of plants against overwatering and the additive function of fertilization, i tis a compact solar irrigation system. The last part deals with the testing of the created equipment and the analysis of the achieved results.
Description
Citation
STRAŇÁK, R. Solární zavlažování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky: 1. Jak je vyřešena poréznost vašeho návrhu? 2. Jak jste vyřešiš zálivku pro různé druhy rostlin?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO