Možnosti využití zatím nevyužívaných sekundárních produktů z výroby titanové běloby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Nedílnou součástí každé výroby jsou odpadní produkty. Výroba titanové běloby není výjimkou. Bakalářská práce je zaměřena na nalezení aplikace pro sekundární produkt – červený chemosádrovec, který je získáván neutralizací odpadních síranových vod. Cílem práce bylo pomocí experimentů najít vhodné použití pro chemosádrovec ve stavebnictví. Sádrovec byl sušením zpracován na sádru, která je základní surovinou mnoha výrobků. Dále bylo stanoveno složení materiálu. Byly zjišťovány jeho vlastnosti jako počátek tuhnutí, pevnost v tlaku a tahu za ohybu. Taktéž byly zhotoveny sádrokartonové desky a lehčené a izolační desky. Poznatky zjištěné v bakalářské práci lze využít k dalšímu výzkumu a zlepšení výrobků a pravděpodobně i k reálnému využití tohoto doposud deponovaného materiálu v budoucnu. Práce přináší konkrétní příklady a návrhy na využití této druhotné suroviny.
Waste products are an integral part of any production. The production of titanium white is no exception. The bachelor thesis is aimed at finding an application for a secondary product, red chemogypsum which is obtained by neutralizing waste sulfate water. The thesis aimed to find a suitable application for chemogypsum in the construction industry using experiments. The calcium sulfate dihydrate was processed by drying into monohydrate, which is the basic raw material of many products. Furthermore, the composition of the material was determined. Its properties such as onset of solidification, compressive and flexural tensile strength were investigated. Gypsum plasterboards and lightweight and insulating boards were also made. This binder was also used in filling bricks with inorganic insulating material. The knowledge gained from this work can be used to further research and improve products and hopefully make realistic use of this hitherto deposited material in the future. The thesis also provides concrete examples and suggestions for the use of this secondary raw material.
Description
Citation
SMIRNOV, P. Možnosti využití zatím nevyužívaných sekundárních produktů z výroby titanové běloby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student obhajoval práci na téma Možnosti využití zatím nevyužívaných sekundárních produktů z výroby titanové běloby nejdříve vysvětlil problematiku vzniku a použití červeného sádrovce, cíle práce, použité postupy charakterizace surovin. V rámci výsledků se zaměřil především na stanovení doby tuhnutí a naměřené pevnosti. Další stanovovanou vlastností byla tepelná vodivost. Po závěrečném shrnutí výsledků byl student komisí vyzván k odpovědím na otázky oponenta: V práci nebyly uvedeny procesy při tuhnutí a tvrdnutí sádrových pojiv. Mohl byste je v krátkosti představit? Jaký byl experimentální postup při výrobě sádrokartonových vzorků? Při výrobě již zmíněných sádrokartonových či izolačních desek uvádíte, že byl vodní součinitel 1:1,72. Není právě toto hlavním důvodem, proč se zvyšujícím se množstvím plniva rostou i mechanické vlastnosti? Byl nějaký rozdíl ve zpracovatelnosti, popřípadě jakým způsobem by se dala hodnotit? Po zodpovězení otázek komise položila následující otázky: 1) Jaká je přesnost provedené XRF analýzy? 2) Jak dlouho jste nechal tvrdnout sádrokartonové desky? Na dané otázky student odpověděl velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO