Optické měření délky trhliny s využitím metody DIC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá měřením délky trhliny pomocí digitální korelace obrazu. V teoretické části práce je představena metoda digitální korelace obrazu, problematika trhliny a také jsou představeny konvenční metody pro měření délky trhliny. V oblasti měření délky trhliny pomocí DIC v této chvíli nejsou univerzální postupy. Různými autory byly pouze navrženy různé postupy k nalezení čela trhliny. V práci jsou použity tři různé metody pro stanovení délky trhliny pomocí digitální korelace obrazu. Použití metody detekce hran v poli posuvů, metody hledání inflexního bodu a metody prahové hodnoty deformace. Cílem práce je popsání a srovnání těchto přístupů.
The thesis deals with the measurement of crack length using digital image correlation. The theoretical part of the thesis presents the method of digital image correlation, crack problems, and also introduces conventional methods for measuring crack length. There are currently no universal procedures in the field of crack length measurement using DIC. Different authors have only proposed different procedures to find the crack tip. Three different methods are used to determine the crack length using digital image correlation. Use of the edge detection method in the displacement field, the inflection point search method and the deformation threshold method. The aim of this work is to describe and compare these approaches.
Description
Citation
DZIUBEK, J. Optické měření délky trhliny s využitím metody DIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji diplomovou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s diplomovou prací: Jsou výsledky závislé na šířce virtuálního extenzometru? Není použité dělení délky příliš hrubé? Můžete podrobněji vysvětlit princip použité metody? Vyhodnocoval jste posuvy, nebo přetvoření? V jaké části plochy je snímané přetvoření na vašem obrázku? Co znamená údaj o počtu cyklů? Jakou jednotku má prahová hodnota deformace? Jedná se o posuvy nebo přetvoření? Jak velká byla rychlost šíření trhliny? Na základě čeho posuzujete vhodnost použitých metod? Jak to, že se podle vašeho grafu trhlina zkracuje s rostoucím počtem cyklů? Jak naleznete pomocí DIC bod v deformovaném snímku. Autor nedokázal osvětlit podstatu své vlastní diplomové práce ani metody, které použil, a to jak během vlastní prezentace, tak ani při odpovědích na následné dotazy komise. Komise navrhuje přepracování diplomové práce. Obhajoba je celkově hodnocena stupněm F / nevyhovující.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO