Zabezpečování kvality zařízení pro tvorbu vodorovného dopravního značení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o požadavcích na kvalitu zařízení pro vodorovné dopravní značení, které je vyráběno a montováno u výrobce. V rámci filozofie neustálého zlepšování je v této práci popsán projekt vedoucí ke snížení počtu dílů, které po namontování neplní svou funkci. Hlavním přínosem práce je návrh na úpravu výrobní dokumentace a změna měřícího zařízení využívaného při jeho kontrole. Všechna přijatá opatření vedla ke snížení počtu vadných dílů. Rovněž poskytuje přehled a obecný postup pro výběr, analýzu, zavedení opatření a využití dalších příležitostí ke zlepšení systému řízení kvality vodorovného dopravního značení ve firmě v souladu s ISO 9001.
The diploma thesis deals with the requirements for the quality of equipment for horizontal road marking, which is manufactured and assembled by the manufacturer. Within the philosophy of continuous improvement, this work describes a project leading to a reduction of the number of parts, that do not fulfill their function after assembly. The main benefit of the work is a proposal to modify the production documentation and change of the measuring equipment used in its inspection. All taken measures have reduced the number of defective parts. It also provides an overview and general procedure of the selection, analysis, implementation of another measures and the use of other opportunities to improve the quality management system of horizontal road markings in the company in accordance with ISO 9001.
Description
Citation
JANÁČ, O. Zabezpečování kvality zařízení pro tvorbu vodorovného dopravního značení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Zabezpečování kvality zařízení pro tvorbu vodorovného dopravního značení". Student úspěšně zodpověděl otázku oponenta. Co je to ZVDZ a je to produkt, který vyrábí spolupracující firma? (zodpovězeno) Kolik je zaměstnanců ve spolupracující firmě? (zodpovězeno) Dokážete popsat, co je metoda FMEA? (částečně zodpovězeno) Chodí zákazník dělat kontrolní audit do spolupracující firmy? (zodpovězeno) Je ve firmě vytvořená procesní mapa? (zodpovězeno) K čemu se používají váhy ve firmě? (zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO