Výroba materiálového zásobníku k vysoké peci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá výrobou materiálového zásobníku. Hlavně je tedy zaměřena na svařování otěruvzdorných materiálů a na svařování oceli na tlakové nádoby metodou FCAW. Tyto materiály jsou podrobně popsány včetně použitých přídavných materiálů, použitých metod svařování a NDT zkoušek ke kontrole kvality spojů v rešeršní části. V praktické části je pak popsán technologický postup výroby. Následně je zpracován postup svařování otěruvzdorných ocelí a oceli na tlakové nádoby včetně vypracovaných WPS. Dále popsán postup testování nedestruktivními zkouškami vybraných kombinací materiálů s doloženými protokoly ze zkoušek a plánem kontrol a zkoušek. A na závěr provedené technicko-ekonomické vyhodnocení výroby.
The theses deals with the production of furnace-top hopper. Mainly it is focused on the welding of abrasion-resistant materials and steel for pressure vessels using the FCAW method. These materials are described in detail in the research section, including the additional materials used, the welding methods used and NDT tests used to check the quality of the welds. The practical part then describes the technological process of production. Subsequently, the procedure of welding of the abrasion-resistant steels and steel for pressure vessels, including the developed WPS, is elaborated. The procedure of testing by non-destructive tests of selected combinations of materials with documented test reports and a plan of inspections and tests is also described. Finally, a technical and economic evaluation of production was performed.
Description
Citation
NETOPIL, L. Výroba materiálového zásobníku k vysoké peci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slováček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Proč chtěla firma zmapovat tyto postupy výroby zásobníku? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Jaká se používá zkratka dle normy pro metodu 111? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Mohl byste definovat svarový úkos? (otázka byla částečně zodpovězena) 4. Jak zjistíte teplotu předehřevu jinak, než výpočtem? (otázka nebyla zodpovězena) 5. Bylo předehříváno, na jakou teplotu a čím to bylo měřeno? (otázka byla plně zodpovězena) 6. V jakém místě byla teplota předehřevu měřena? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO