Návrh cyklonového odlučovače pro horký plyn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá odlučováním tuhých znečišťujících látek. Práce je rozdělena do třech částí. V úvodní části je provedena rešerše metod odlučování tuhých látek. Druhá část se zabývá návrhem optimálního cyklónu s vysokou odlučivostí a tvorbou technické dokumentace dílů. Závěrečná část je zaměřena na výpočet tepelných ztrát daného odlučovače a návrh vhodné izolace.
This master’s thesis deals with separating of solid particles. The thesis is divided into three parts. In first part are described principles of separating solid particles from gas. In second part is designed optimal cyclone gas separator with high efficiency and are made technical drawings of components. Final part is focused on heat loss of designed cyclone gas separator and design of optimal insulation.
Description
Citation
KADLÍK, L. Návrh cyklonového odlučovače pro horký plyn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Alojz Boko (člen) Ing. Pavel Křemínský (člen) prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto otázky: - Jsou použité výpočtové vztahy ověřeny praxí? Zodpovězeno. - Jaká byla teplota hliníkové fólie po izolaci? Zodpovězeno. - Byla provedena rešerše odprašování spalin v takto vysokých teplotách? Zodpovězeno. - Co tato teplota s plynem udělá? Zodpovězeno. - Jaká je vstupní rychlost spalin do cyklonu? Zodpovězeno. - Jaká je tlaková ztráta? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO