Návrh parogenerátoru jaderné elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této diplomové práci je návrh parogenerátoru pro jadernou elektrárnu s reaktorem VVER 440. V první části se práce zabývá stručnou historií jaderného výzkumu, na kterou navazuje přehled dnes využívaných jaderných reaktorů. Další část se věnuje dnes používaným typům parogenerátorů a jsou zde i uvedeny některé základní konstrukční prvky a konstrukční doporučení. Třetí a zároveň závěrečná část diplomové práce představuje přímo návrh parogenerátoru pro jadernou elektrárnu s reaktorem VVER 440. Nejdříve je zde vypracován tepelný výpočet parogenerátoru a chování parogenerátoru v závislosti na výkonu reaktoru. Práce pokračuje konstrukčním řešení parogenerátoru a jeho pevnostní výpočtem. Následuje závěrečná část výpočtu parogenerátoru, kdy se řeší tlaková ztráta parogenerátoru.
The topic of this master´s thesis is the design of the steam generator for a nuclear power plant with VVER 440 reactor. The first part of this thesis describes a brief history of nuclear research, which is followed by an overview of nuclear reactors used now. The next part deals the types of steam the types of steam generators used today with their basic elements and design recommendations. The last and final part is the design of a steam generator for nuclear power plant with a VVER 440 reactor. Above all, is the thermal calculation of the steam generator and behaviour of steam generator depending on the reactor power. The design solution of steam generator and its strength calculation. The last part of the steam generator calculation the pressure loss of the steam generator is investigated.
Description
Citation
HEJDUK, M. Návrh parogenerátoru jaderné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Alojz Boko (člen) Ing. Pavel Křemínský (člen) prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto otázky: - Proč nebylo voleno vystřídané uspořádání? Otázka byla zodpovězena. - Proč byla volena tloušťka výměníku 1,4 mm? Otázka byla zodpovězena. - Jaké bylo voleno předimenzování výměníku? Otázka byla zodpovězena. - Čím by mohl být způsoben pokles tlakové ztráty primárního média? Otázka byla zodpovězena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO