Aplikace CAM softwaru hyperMILL 2021.2 SP3 při obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na tvorbu NC programu v softwaru hyperMILL. Vyráběná součást je upravena podle součásti vyráběné ve firmě Schaeffler Production CZ s.r.o. Pro tuto součást již byl vytvořen program pro obrábění, na základě kterého je vytvořen nový optimalizovaný program. Součástí práce je vytvoření základní technické dokumentace a podkladů nutných pro tvorbu NC programu. Konkrétně se jedná o model součásti, zjednodušený výkres součásti a seřizovací listy generované na základě nově vytvořeného NC programu. Pro ověření výsledků obráběcích operací a kontrolu pohybů stroje z důvodů zabránění kolizí slouží grafická simulace. V navrženém programu jsou pro výrobu uvažovány přebroušené nástroje, které se ve firmě začaly používat z důvodu jejich ceny. Mimo provedené optimalizace v programu určeného pro obrábění zvolené součásti, jsou v práci uvedeny vlastní závěry a doporučení pro praxi. Technické zhodnocení je zaměřeno na možné problémy vzniklé v důsledku používání přebroušených nástrojů. Ekonomické zhodnocení se následně zabývá stanovením úspor dosažených při používání přebroušených nástrojů.
This Master‘s thesis is dealing with the design of the NC program in hyperMILL software. A machining program has been already created for this component based on which a new optimized program is created. The work includes technical documentation and documents necessary for the creation of the NC program. Specifically, a model of the part, a simplified drawing and setup sheets generated based on mentioned newly created NC program. In the designed optimized program, refined tools are considered for production, which started to be used in companies due to their price. The thesis contains author’s own conclusions and recommendations for practice in addition to performed optimization in the program designed for machining the selected part. The technical evaluation focuses on possible problems related to the use of re-sharpened tools. The economic evaluation is then dealing with the estimation of savings achieved by the use of re-sharpened tools.
Description
Citation
RAIS, T. Aplikace CAM softwaru hyperMILL 2021.2 SP3 při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co to je optimalizace? částečně zodpovězeno 2.Byli nástroje po přebroušení kontrolovány na trvanlivost? zodpovězeno 3.Rozdíli mezi pojmy HSC, HPC a HFC. zodpovězeno 4.Jaký upínač byste zvolili pro obrábění hluboké kapsy? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO