Návrh zařízení pro korekci dráhy svařovací hlavice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce uvádí problematiku navařování membránových stěn určených pro aplikaci v energetických kotlích. Dále využití metody MIG/MAG pro navařování a výhody využití metody CMT. Pro navařovací proces byla provedena inovace v podobě laserového skenování povrchu a následné využití dat ke korekci svařovací hlavice. To vedlo k automatizaci celého procesu. Z důvodu potřebného testování funkce laserového skeneru byla navržena a zkonstruována zkušební konstrukce. Bylo nutné zvážení vhodné strategie skenování stěny a následného zpracování dat z hlediska celkového výrobního postupu. Software určený k hodnocení naskenovaného profilu umístil bod pomocí vhodného nástroje na naskenovaný profil. Množina bodů byla dále filtrována pro hladší výslednou dráhu tvořenou těmito body. Výsledné body byly přivedeny na výstupní signál z laserového zařízení pro korekci dráhy svařovací hlavice. Navařování i skenování povrchu budou probíhat současně, proto byla vytvořena nastavení pro laserový skener a uložena do interní jednotky zařízení. Laser tak dokáže pracovat bez připojení k počítači.
The work presents the problem of welding of membrane walls intended for application in power boilers. Furthermore, the use of the MIG/MAG method for welding and the advantages of using the CMT method. An innovation has been made for the welding process in the form of laser scanning of the surface and subsequent use of the data to correct the welding head. This led to the automation of the whole process. Because of the necessary testing of the laser scanner function, a test structure was designed and constructed. It was necessary to consider the appropriate wall scanning strategy and subsequent data processing in terms of the overall manufacturing process. The software designed to evaluate the scanned profile placed a point using a suitable tool on the scanned profile. The set of points was further filtered for a smoother resulting path formed by these points. The resulting points were fed to the output signal from the laser device to correct the path of the welding head. Both the welding and the surface scanning will be done simultaneously, so the settings for the laser scanner were created and stored in the internal unit of the device. This allows the laser to operate without connecting to a computer.
Description
Citation
BENÁČEK, F. Návrh zařízení pro korekci dráhy svařovací hlavice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Jak byste navařoval kombinaci praporek-trubka-praporek? zodpovězeno 2.Došlo k reálné aplikaci zkušebního zařízení? zodpovězeno 3.Posuzovali jste, jestli se naměřená data řídili normálním rozdělením? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO