Hodnocení finanční situace podniku FormThermit, spol s r. o. a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční zdraví mezinárodně působící společnosti Form-Thermit, spol. s r. o. Práce se skládá z tří částí. První část vymezuje teoretická východiska práce, které jsou později využita v praktické části. Druhá část práce provádí vnější a vnitřní analýzu okolí společnosti, pomocí PEST analýzy, Porterovy analýzy a analýzy interních zdrojů. Na to navazuje finanční analýza za období 2013 až 2020. Poslední část práce se zabývá návrhy řešení na zlepšení finanční situace, především efektivnějším využití cizích zdrojů financování.
The diploma thesis deals with the evaluation of the financial situation of the internationally operating company Form-Thermit, spol. s r. o. The work consists of three parts. The first part defines the theoretical basis of the work, which are later used in the practical part. The second part of the work performs external and internal analysis of the company's surroundings, using PEST analysis, Porter's analysis and analysis of internal resources. This is followed by a financial analysis for the period 2013 to 2020. The last part of the work deals with proposals for solutions to improve the financial situation, especially more efficient use of foreign sources of funding.
Description
Citation
ANDRYSÍK, M. Hodnocení finanční situace podniku FormThermit, spol s r. o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno prof. Jurová: Co je produktem daného podniku? K vybraným lokalitám zacílení podniku, Jižní Amerika je také považována za cílový trh? V jaké měně daný podnik obchoduje? - odpovězeno doc. Zinecker: Jaké jsou potenciální náklady a přínosy hedgingu v podmínkách daného podniku? V praxi jste se setkal s hedgingem? - odpovězeno Ing. Bartošek: V jaké měně je cena kolejnice, s ohledem na absenci této informace v diplomové práci? Na jakou dobu vydrží zmíněný objem zásob? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO